Evanjelický5. Mojžišova28,69

5. Mojžišova 28:69

Deuteronomium

Toto sú slová zmluvy, ktorú pri­kázal Hos­podin Mojžišovi uzav­rieť s Iz­rael­cami v Moáb­sku, ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Chórebe.


Verš v kontexte

67 Ráno budeš vravieť: Keby už bol večer! a večer budeš vravieť: Keby už bolo ráno! pre ustrašenosť svoj­ho srd­ca, ktorá ťa bude ľakať, a pre to, čo vlast­nými očami uvidíš. 68 Hos­podin ťa za­vedie na­späť do Egyp­ta na lodiach ces­tou, o ktorej som ti riekol: Ne­uvidíš ju viacej; tam sa budete predávať za ot­rokov a ot­rokyne svojim ne­priateľom, ale ni­kto vás nekúpi. 69 Toto sú slová zmluvy, ktorú pri­kázal Hos­podin Mojžišovi uzav­rieť s Iz­rael­cami v Moáb­sku, ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Chórebe.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Evanjelický

69 Toto sú slová zmluvy, ktorú pri­kázal Hos­podin Mojžišovi uzav­rieť s Iz­rael­cami v Moáb­sku, ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Chórebe.

Ekumenický

69 Toto sú slová zmluvy, ktorú Hos­podin v Moábsku pri­kázal Mojžišovi uzav­rieť s Izraelitmi ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Horebe.

Bible21

69 Toto jsou slova smlou­vy, o níž Hos­po­din Mo­jžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Iz­rae­le v moáb­ské ze­mi, kro­mě smlou­vy, kte­rou s nimi uzavřel na Orébu.