Evanjelický5. Mojžišova12

5. Mojžišova

Deuteronomium

Sústredenie bohoslužby na jedno miesto1 Toto sú ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré máte za­chovávať a pl­niť v krajine, ktorú ti Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, dal na celý čas vášho života na zemi. 2 Ú­pl­ne zničte všet­ky mies­ta, na ktorých národy, ktoré si pod­maníte, slúžili svojim bohom na vy­sokých vr­choch, na kop­coch a pod každým zeleným stromom. 3 Zbúraj­te ich ol­táre a roz­bite ich po­svät­né stĺpy, ašéry spáľte ohňom, vy­rezávané mod­ly ich bohov roz­sekaj­te a vy­ničte ich mená z tých­to miest. 4 Ale Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, slúžte iným spôsobom! 5 Vy­hľadávaj­te mies­to, ktoré si zo všet­kých vašich kmeňov vy­volí Hos­podin, váš Boh, aby tam položil svoje meno, a pre­býval tam - a tam pri­chádzaj­te! 6 Tam donášaj­te svoje spaľované a zábit­né obete, i svoje desiat­ky a rukami po­z­dvihované dáv­ky, i svoje sľúbené a dob­rovoľné dary, i pr­voroden­cov svoj­ho dobyt­ka a svojich oviec, 7 a tam jedz­te pred Hos­podinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci raduj­te sa zo všet­kého, k čomu priložíte ruku, čím vás požeh­ná Hos­podin, váš Boh. 8 Nerob­te tak, ako my tu dnes robíme, každý, čo sa mu po­zdáva. 9 Lebo doteraz ste ešte nedošli do od­počinutia a k dedičnému vlast­níc­tvu, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh. 10 Keď však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dá Hos­podin, váš Boh, do vlast­níc­tva, a keď vám za­bez­pečí po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, a budete bez­pečne bývať: 11 na mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, váš Boh, na pre­bývanie svoj­ho mena, budete prinášať všet­ko, čo vám pri­kazuje: svoje spaľované i zábit­né obete, svoje desiat­ky a rukami po­z­dvihované dáv­ky i všet­ko naj­lepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hos­podinovi. 12 Raduj­te sa pred Hos­podinom, svojím Bohom, vy i vaši synovia i vaše dcéry, i vaši služob­níci i vaše slúžky i levíti, ktorí sú vo vašich bránach, lebo oni ne­majú podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s vami. 13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obete na ktorom­koľvek mies­te, ktoré uvidíš, 14 ale svoje spaľované obete obetuj na mies­te, ktoré vy­volí Hos­podin v jed­nom z tvojich kmeňov; tam konaj všet­ko, čo ti pri­kazujem. 15 Avšak kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všet­kých svojich bránach za­bíjať a jesť mäso s požeh­naním Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti dá. Nečis­tý i čis­tý smie z toho jesť ako z gazely alebo z jeleňa. 16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu. 17 Vo svojich bránach nebudeš smieť jesť desiatok zo svoj­ho obilia, ani zo svoj­ho muštu ani zo svoj­ho oleja, ani z pr­vorodených svoj­ho dobyt­ka a oviec, ani z nijakých darov, ktoré sľúbiš, ani z dob­rovoľných obetí ani z dávok rukami po­z­dvihovaných. 18 Ale budeš to jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, ty i tvoj syn i tvoja dcéra i tvoj služob­ník i tvoja slúžka i levíta, ktorý je v tvojich bránach, a budeš sa radovať pred Hos­podinom, svojím Bohom, zo všet­kého, k čomu priložíš ruku. 19 Chráň sa opus­tiť levítu, kým žiješ vo svojej krajine. 20 Keď Hos­podin, tvoj Boh, rozšíri tvoje hranice, ako ti hovoril, a ty si po­mys­líš: Rád by som jedol mäso! lebo za­túžiš jesť mäso - jedz mäso, koľko sa ti zažiada. 21 Ak bude ďaleko od teba mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, môžeš za­biť zo svoj­ho dobyt­ka a oviec, ktoré ti Hos­podin dal, ako som ti pri­kázal, môžeš jesť vo svojich bránach, koľko sa ti zažiada. 22 Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň: nečis­tý i čis­tý môžu to jesť spolu. 23 Len v tom buď pev­ný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mäsom! 24 Nejedz ju, ale vy­lej ju na zem ako vodu! 25 Nejedz ju, aby sa dob­re vodilo tebe i tvojim synom po tebe, keď budeš konať, čo je správ­ne v očiach Hos­podinových. 26 Len svoje po­svät­né a sľúbené dary vez­mi a choď na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin. 27 Tam na ol­tári Hos­podina, svoj­ho Boha, obetuj svoje spaľované obete, mäso i krv. Krv tvojich obetí má sa vy­liať na ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha, a mäso môžeš zjesť. 28 Za­chovávaj a po­slúchaj všet­ky tieto slová, ktoré ti pri­kazujem, aby sa dob­re vodilo tebe i tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš konať, čo je dob­ré a správ­ne v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha. Výstraha pred kanaánskym modlárstvom29 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­kynoží spred teba národy, ktoré si ideš pod­maniť, keď si ich pod­maníš a budeš bývať v ich krajine, 30 po ich vy­hubení spred teba chráň sa uviaz­nuť v osíd­le a na­sledovať ich; nedopytuj sa na ich bohov hovoriac: Ako tieto národy slúžili tým­to bohom, tak budem konať i ja! 31 Ne­počínaj si tak voči Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo všet­ko, čo je Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, ohav­nosťou, čo nenávidí, to oni robili svojim bohom, lebo spaľovali aj svojich synov a svoje dcéry na poc­tu svojich bohov.