Evanjelický5. Mojžišova17

5. Mojžišova

Deuteronomium

1 Ne­obetuj Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, býka alebo ov­cu, na ktorých je chyba alebo akákoľvek zlá vec, lebo to je ohav­né Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu! 2 Ak sa náj­de u teba v nie­ktorom z tvojich miest, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Boh, muž alebo žena, ktorý bude robiť to, čo je zlé v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha, a naruší Jeho zmluvu, 3 odíde slúžiť iným bohom a klaňať sa im, sln­ku, mesiacu alebo celému nebes­kému voju, čo som ne­prikázal, 4 a ak ti oznámia, a ty sa do­počuješ o tom, dô­klad­ne to pre­skúmaj, a ak je to is­tá prav­da, že sa takáto ohav­nosť stala v Iz­raeli - 5 vy­veď k svojim bránam muža alebo ženu, ktorí vy­konali ten­to zlý čin, a takého muža alebo ženu ukameňuj až na sm­rť! 6 Na zá­klade svedec­tva dvoch alebo troch sved­kov nech je usmr­tený. Ne­má byť usmr­tený na zá­klade svedec­tva jed­ného sved­ka. 7 Ruka sved­kov nech pr­vá do­pad­ne naň, aby ho usmr­tila, a po­tom ruka všet­kého ľudu. Tak od­stráň zlo zo svoj­ho stredu! Najvyšší kňazský súd8 Ak by ti bolo priťažko roz­súdiť pri spor­ných záležitos­tiach v tvojich mes­tách medzi jed­ným a druhým preliatím kr­vi, jed­ným a druhým práv­nym nárokom, jed­ným a druhým teles­ným ub­lížením, vy­ber sa a vy­stúp na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, 9 choď k levít­skym kňazom a k sud­covi v tom čase, spýtaj sa ich, a oni ti oznámia súd­ny výrok. 10 Po­tom konaj podľa výroku, ktorý ti oznámia z mies­ta, ktoré si vy­volí Hos­podin, a snaž sa konať cel­kom tak, ako ťa po­učia. 11 Konaj podľa po­učenia, ktoré ti dajú, a podľa roz­sud­ku, aký vy­nesú. Ne­uchýľ sa ani na­pravo ani naľavo od výroku, ktorý ti oznámia. 12 Kto by si však počínal trúfalo - a ne­pos­lúchol by kňaza, ktorý tam stojí v službe Hos­podina, tvoj­ho Boha, alebo sud­cu - taký človek nech zo­mrie! Tak od­stráň zlo z Iz­raela; 13 nech to všetok ľud počuje a bojí sa, a nech si viac trúfalo ne­počína. Zákon o kráľovi14 Keď voj­deš do krajiny, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh, za­berieš ju, budeš v nej bývať a po­vieš si: Ustanovím si nad sebou kráľa ako všet­ky okolité národy; 15 ustanov si nad sebou kráľa, ktorého vy­volí Hos­podin, tvoj Boh. Spomedzi svojich bratov ustanov si nad sebou kráľa; ne­smieš ustanoviť nad sebou cudzozem­ca, ktorý nie je tvojím bratom! 16 Len nech nechová mnoho koní a nech nezavedie ľud späť do Egyp­ta, aby si za­dovážil mnoho koní, lebo Hos­podin vám riekol: Ne­vracaj­te sa už ni­kdy touto ces­tou! 17 Nech ne­má mnoho žien, aby sa ne­od­chýlilo jeho srd­ce; nech si ani strieb­ra ani zlata príliš mnoho ne­na­hromadí! 18 Keď sa po­sadí na svoj kráľov­ský trón, nech si na­píše do knihy od­pis toh­to zákona, ktorý sa na­chádza u levít­skych kňazov. 19 Nech ho má pri sebe a nech ho číta po celý svoj život, aby sa na­učil báť Hos­podina, svoj­ho Boha, a za­chovávať všet­ky slová toh­to zákona aj tieto ustanovenia a pl­niť ich, 20 aby sa ne­vyvyšovalo jeho srd­ce nad jeho bratov a aby ne­od­bočil od príkazu ani na­pravo ani naľavo, aby dlho kraľoval vo svojom kráľov­stve v Iz­raeli, on i jeho synovia.