Evanjelický5. Mojžišova13

5. Mojžišova

Deuteronomium

Výstraha pred falošnými prorokmi1 Všet­ko, čo vám pri­kazujem, usilov­ne plňte, nič k tomu ne­pridávaj­te, ani z toho ne­uberaj­te! 2 Ak po­vs­tane v tvojom strede prorok alebo snívač a naz­načí ti znamenie alebo zá­zrak, 3 a ak sa spl­ní znamenie alebo zá­zrak, ktoré ti pred­povedal, a ak ti po­vie: Poďme za inými boh­mi - ktorých ne­poz­náš - a slúžme im! 4 ne­pos­lúchaj slová toho proroka alebo snívača, lebo Hos­podin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoz­nal, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com a celou dušou. 5 Hos­podina, svoj­ho Boha, na­sleduj­te, Jeho sa boj­te a Jeho pri­kázania za­chovávaj­te, Jeho hlas po­slúchaj­te, Jemu slúžte a Jeho sa pri­dŕžaj­te! 6 Ten prorok alebo snívač musí byť usmr­tený, lebo ťa vy­zýval k od­pad­nutiu od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta a vy­kúpil z domu ot­roc­tva; tým by ťa bol zviedol z ces­ty, po ktorej ti pri­kázal kráčať Hos­podin, tvoj Boh. Tak od­strániš zlo zo svoj­ho stredu! 7 Ak by ťa tvoj brat, syn tvojej mat­ky, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra, alebo žena v tvojom náručí, alebo tvoj priateľ, ktorý ti je ako vlast­ný život, taj­ne zvádzali a hovorili: Poďme a slúžme iným bohom! ktorých si ne­poz­nal ani ty ani tvoji ot­covia, 8 bohom okolitých národov, tebe blíz­kych alebo ďalekých, od jed­ného kon­ca zeme až po druhý koniec zeme, 9 ne­povoľuj mu ani ho ne­pos­lúchaj, ani tvoje oko nech sa nezľutuje nad ním, ne­maj s ním súcit ani ho nek­ry, 10 ale musíš ho za­biť. Tvoja ruka nech pr­vá do­pad­ne naň, aby ho usmr­tila, a po­tom ruky všet­kého ľudu. 11 Ukameňuj ho až na sm­rť, lebo ťa chcel zviesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva. 12 Keď sa to do­počuje celý Iz­rael, bude sa báť a nebude páchať viac takéto zlo v tvojom pro­stredí. 13 Keby si sa do­počul, že sa v nie­ktorom z miest, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, na bývanie, hovorí: 14 Vy­šli naničhod­ní mužovia z tvoj­ho stredu a zvied­li obyvateľov svoj­ho mes­ta hovoriac: Poďme a slúžme iným bohom, ktorých ne­poz­náte, 15 dô­klad­ne skúmaj, vy­šet­ruj a do­pytuj sa, a ak by to bola is­tá prav­da, ak bola spáchaná táto ohav­nosť v tvojom strede, 16 musíš po­biť obyvateľov toho mes­ta os­trím meča, a os­trím meča vy­konať kliat­bu na ňom i na všet­kom, čo je v ňom, ešte i na jeho dobyt­ku. 17 Celú korisť z neho zhromaždi do­pro­stred námes­tia a ako celo­st­nú žer­tvu pre Hos­podina, svoj­ho Boha, spáľ ohňom mes­to i celú korisť z neho; mes­to bude večným zborenis­kom, ni­kdy sa ne­vy­staví. 18 K tvojej ruke sa ne­prilepí nič z toho, čo je pod­robené kliat­be, aby Hos­podin upus­til od svoj­ho pálčivého hnevu a pre­ukázal ti milo­sr­den­stvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozm­nožil ťa, ako pri­sahal tvojim ot­com. 19 Pre­to počúvaj hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávaj všet­ky Jeho pri­kázania, ktoré ti dnes pred­kladám, a rob, čo je správ­ne v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha.