Evanjelický5. Mojžišova5

5. Mojžišova

Deuteronomium

Desať Božích prikázaní1 Mojžiš zvolal celý Iz­rael a riekol: Počuj, Iz­rael, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes verej­ne oznamujem. Na­učte sa ich a usiluj­te sa ich pl­niť. 2 Hos­podin, náš Boh, uzav­rel s nami zmluvu na Chórebe. 3 Túto zmluvu ne­uzav­rel s našimi ot­cami, ale so všet­kými na­mi, ktorí tu dnes žijeme. 4 Tvárou v tvár hovoril Hos­podin s vami na vr­chu z ohňa 5 - v tom čase ja som stál medzi Hos­podinom a vami, aby som vám zves­toval slovo Hos­podinovo, lebo ste sa báli ohňa a ne­vys­túpili ste na vrch. I riekol: 6 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ktorý som ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva. 7 Nebudeš mať iných bohov ok­rem mňa. 8 Ne­urobíš si tesanú mod­lu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. 9 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hos­podin, tvoj Boh, Boh hor­liaci, ktorý tres­tám viny ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého po­kolenia tých, ktorí ma nenávidia, 10 a pre­ukazujem milosť tisícom tých, ktorí ma milujú a za­chovávajú moje pri­kázania. 11 Nebudeš brať meno Hos­podina, svoj­ho Boha, nadar­mo, lebo Hos­podin nenechá bez tres­tu toho, kto zne­užije Jeho meno! 12 Za­chovávaj deň sviatočného od­počin­ku a sväť ho, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh! 13 Šesť dní budeš pracovať a konať všet­ku svoju prácu, 14 ale sied­my deň je dňom sviatočného od­počin­ku pre Hos­podina, tvoj­ho Boha; nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i slúžka moh­li od­počinúť tak ako ty. 15 Pamätaj, že si bol sluhom v Egyp­te, a Hos­podin, tvoj Boh, ťa vy­viedol od­tiaľ moc­nou rukou a vy­stretým ramenom. Pre­to ti Hos­podin, tvoj Boh, pri­kázal za­chovávať deň sviatočného od­počin­ku. 16 Cti si otca i mat­ku, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh, aby si dlho žil a aby sa ti dob­re vodilo na zemi, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh. 17 Nezabiješ! 18 Ne­scudzoložíš! 19 Ne­pok­rad­neš! 20 Ne­vys­lovíš krivé svedec­tvo proti svoj­mu blížnemu! 21 Ne­požiadaš ženu svoj­ho blížneho, ani nezatúžiš po dome svoj­ho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo pat­rí tvoj­mu blížnemu! 22 Tieto slová hovoril Hos­podin moc­ným hlasom celému vášmu zhromaždeniu na vr­chu z ohňa, ob­laku a mrákavy, a ne­pridal nič; na­písal ich na dve kamen­né do­sky a dal ich mne. Mojžiš v úlohe prostredníka23 Keď ste počuli hlas z tmy, za­tiaľ čo vrch planul ohňom, pri­stúpili ste ku mne, všet­ci pred­stavení vašich kmeňov aj vaši starší, 24 a po­vedali ste: Hľa, Hos­podin, náš Boh, nám ukázal svoju slávu a svoju veľkosť, i Jeho hlas sme počuli z ohňa. Dnes sme videli, že Boh môže hovoriť s človekom, a ten ostane nažive. 25 Prečo by sme teraz mali zo­mrieť? Veď nás strávi ten­to veľký oheň; ak budeme ešte ďalej počúvať hlas Hos­podina, nášho Boha - po­mrieme! 26 Lebo či jes­tvuje človek, ktorý by ako my počul z ohňa hovoriaci hlas živého Boha, a os­tal by nažive? 27 Pri­blíž sa ty a vy­počuj všet­ko, čo bude hovoriť Hos­podin, náš Boh; ty nám po­vieš všet­ko, čo ti po­vie Hos­podin, my to budeme počúvať a pl­niť! 28 Keď Hos­podin počul hlas vašich slov, keď ste hovorili so mnou, riekol mi: Počul som slová toh­to ľudu, ktoré ti hovorili. Dob­ré je všet­ko, čo hovorili. 29 Kiežby bolo ich srd­ce vždy také, že by sa ma báli a za­chovávali všet­ky moje príkazy po všet­ky dni, aby sa dob­re vodilo im aj ich deťom naveky! 30 Choď a po­vedz im: Vráťte sa do svojich stanov! 31 Ty však stoj tu pri mne, a ja ti oznámim všet­ky pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré ich budeš vy­učovať; a oni ich budú pl­niť v krajine, ktorú im dávam do vlast­níc­tva. 32 Dbaj­te, aby ste hovorili, ako vám pri­kázal Hos­podin, váš Boh, ne­od­bočuj­te ani na­pravo, ani naľavo! 33 Vo všet­kom budete kráčať tou ces­tou, ktorú vám vy­značil Hos­podin, váš Boh, aby ste moh­li žiť, aby sa vám dob­re vodilo a aby ste dlho žili v krajine, ktorú zauj­mete.