Evanjelický5. Mojžišova19

5. Mojžišova

Deuteronomium

Útočištné mestá1 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí národy, ktorých krajinu ti dáva, pod­maníš si ich a budeš bývať v ich mes­tách a v ich domoch, 2 od­deľ si tri mes­tá upro­stred svojej krajiny - ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do vlast­níc­tva - 3 uprav ces­tu k nim a na tri diely roz­deľ územie svojej krajiny, ktorú ti dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, tvoj Boh, aby mal kam utiecť každý vrah. 4 Vrah, ktorý tam uj­de, môže os­tať nažive v takom­to prípade: ak za­bije blížneho neúmysel­ne - totiž ak pred­tým voči nemu ne­prechovával nenávisť. 5 Kto vy­j­de so svojím blížnym do lesa rúbať drevo a so sekerou v ruke sa zaženie, aby zoťal strom, a sekera mu od­pad­ne z poris­ka, za­siah­ne a usmr­tí jeho blížneho, ten nech utečie do jed­ného z tých­to miest a ostane nažive, 6 aby krv­ný po­mstiteľ s roz­horčeným srd­com ne­prena­sledoval vraha, aby ho nedos­tihol, pre­tože jeho ces­ta je priďaleká, a aby ho nezabil, pre­tože onen nebol hoden smr­ti, lebo pred­tým voči nemu ne­prechovával nenávisť. 7 Pre­to ti pri­kazujem: Od­deľ si tri mes­tá! 8 Ak Hos­podin, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako pri­sahal tvojim ot­com, a dá ti celú krajinu, ktorú pri­sahal dať tvojim ot­com, 9 pre­tože si sa usiloval za­chovávať ten­to príkaz, ktorý ti dnes pri­kazujem - totiž, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, a kráčal po Jeho ces­tách po všet­ky dni - pri­daj ešte ďalšie tri mes­tá k oným trom, 10 aby sa ne­prelievala ne­vin­ná krv v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do dedičného vlast­níc­tva; ináč by bola na tebe vina za krv. 11 Ak by však bol nie­kto, kto by nenávidel svoj­ho blížneho, a striehol by naň, pre­padol by ho, a tak by ho ud­rel, že by zo­mrel, a utiekol by do jed­ného z tých­to miest, 12 nech starší toh­to mes­ta pošlú po neho, vez­mú ho od­tiaľ a vy­dajú ho do ruky krv­ného po­mstiteľa; nech zo­mrie. 13 Tvoje oko nech sa nad ním nezľutuje, ale od­stráň ne­vin­ne preliatu krv z Iz­raela; vtedy sa budeš mať dob­re. Ochrana medze14 Ne­posúvaj medzu svoj­ho blížneho, ktorú vy­medzili pred­kovia v dedičnom vlast­níc­tve, čo do­staneš do vlast­níc­tva v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, za­brať. Trest falošným svedkom15 Jediný svedok ne­stačí usvedčiť nie­koho z akej­koľvek viny a z akéhokoľvek hriechu; nech je hriech, ktorého sa do­pus­til akýkoľvek, roz­sudok bude plat­ný na zá­klade výpovede dvoch alebo troch sved­kov. 16 Ak po­vs­tane falošný svedok proti nie­komu, a chce ho krivo ob­viniť z od­pad­líc­tva, 17 nech sa obaja mužovia, ktorí majú spor, po­stavia pred Hos­podina, pred kňazov a sud­cov, ktorí budú v tom čase; 18 sud­covia nech dô­klad­ne vy­šet­ria záležitosť. Ak je ten svedok falošným sved­kom, falošne svedčil proti svoj­mu bratovi, 19 urob­te s ním tak, ako on za­mýšľal vy­konať svoj­mu bratovi. Tak od­stráňte zlo zo svoj­ho pro­stredia. 20 Keď sa to os­tat­ní do­počujú, budú sa báť a nedopus­tia sa viac takého zla v tvojom strede. 21 Tvoje oko sa nezľutuje: život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku a noha za nohu!