Evanjelický5. Mojžišova6

5. Mojžišova

Deuteronomium

Veľké prikázanie lásky k Bohu1 Toto sú pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, o ktorých mi pri­kázal Hos­podin, váš Boh, aby som vás ich učil, aby ste ich pl­nili v krajine, ktorú idete zau­jať 2 - na to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si po všet­ky dni svoj­ho života za­chovával všet­ky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil. 3 Počúvaj teda, Iz­rael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dob­re vodilo a aby si sa veľmi rozm­nožil, ako ti sľúbil Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom. 4 Počuj, Iz­rael! Hos­podin, náš Boh, je jediný Hos­podin. 5 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com, celou dušou a celou silou. 6 Slová, ktoré ti dnes pri­kazujem, budú v tvojom srd­ci. 7 Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať ces­tou, či budeš líhať alebo vstávať. 8 Pri­viažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pás­ku na čele medzi očami 9 a na­píšeš ich na veraje svoj­ho domu a na svoje brány. 10 Keď ťa pri­vedie Hos­podin, tvoj Boh, do krajiny, ktorú prísahou tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi sľúbil dať tebe tak ako i veľké a pek­né mes­tá, ktoré si ty ne­staval, 11 a domy pl­né všet­kého dob­rého, ktoré si ty ne­na­pl­nil, a vy­kopané cis­ter­ny, ktoré si ty nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si ty ne­sadil, a keď sa naješ a na­sýtiš, 12 dávaj po­zor, aby si nezabudol na Hos­podina, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva. 13 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa boj, Jemu slúž a na Jeho meno pri­sahaj! 14 Ne­na­sleduj iných bohov z božs­tiev okolitých národov, 15 aby ne­vzp­lanul hnev Hos­podina, tvoj­ho Boha, proti tebe a aby ťa ne­vyhubil z po­vr­chu zeme - lebo Hos­podin, tvoj Boh, je hor­liaci Boh upro­stred teba. 16 Ne­pokúšaj­te Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste Ho po­kúšali v Mas­se. 17 Snažte sa za­chovávať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, i Jeho svedec­tvá a ustanovenia, ktoré ti dal. 18 Rob, čo je správ­ne a dob­ré v očiach Hos­podinových, aby sa ti dob­re vodilo, aby si prišiel a usadil sa v dob­rej krajine, o ktorej Hos­podin pri­sahal tvojim ot­com, 19 že vy­ženie všet­kých tvojich ne­priateľov spred teba, ako hovoril Hos­podin. Povinnosť poučovať o zákone20 Keď sa ťa zaj­tra opýta syn: Aký výz­nam majú svedec­tvá, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám pri­kázal Hos­podin, náš Boh? 21 od­povedz svoj­mu synovi: Boli sme faraónovými ot­rok­mi v Egyp­te, ale Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou. 22 Hos­podin dal veľké a hroz­né znamenia a zá­zraky proti Egyp­tu a proti faraónovi i proti celému jeho domu pred našimi očami. 23 Nás však vy­viedol od­tiaľ, aby nás pri­viedol sem a dal nám krajinu, ktorú prísahou za­sľúbil ot­com. 24 Hos­podin nám pri­kázal pl­niť všet­ky tieto ustanovenia, báť sa Jeho, nášho Boha, aby sa nám dob­re vodilo po všet­ky dni, aby nás za­choval nažive, ako je to dnes. 25 A to bude našou spravod­livosťou, keď budeme za­chovávať a pl­niť všet­ky tieto pri­kázania pred Hos­podinom, svojím Bohom, ako nám pri­kázal.