Evanjelický5. Mojžišova23

5. Mojžišova

Deuteronomium

1 Nech si ni­kto ne­vez­me za manžel­ku ženu svoj­ho ot­ca, ani nech nezo­dvih­ne pri­krýv­ku svoj­ho ot­ca. Vstup do zhromaždenia Hospodinovho2 Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho, kto má rozm­liaždené po­hlav­né ús­troje a zmr­začený mužs­ký úd. 3 Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho miešanec - bas­tard, ani jeho desiate po­kolenie nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho. 4 Nech ni­kdy ne­voj­de Am­mónec ani Moábec do zhromaždenia Hos­podinov­ho, ani ich desiate po­kolenie nech ni­kdy ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho, 5 pre­tože vám ne­vyšli v ús­trety s chlebom a vodou na ces­te, keď ste šli z Egyp­ta, a pre­tože najali proti tebe Bileáma, syna Beórov­ho z Petoru v mezopotám­skej Sýrii, aby ťa pre­klial. 6 Avšak Hos­podin, tvoj Boh, nech­cel vy­slyšať Bileáma a Hos­podin, tvoj Boh, ob­rátil kliat­bu na požeh­nanie, lebo Hos­podin, tvoj Boh, ťa miloval. 7 Ne­snaž sa o ich po­koj a dob­ro po všet­ky svoje dni až naveky. 8 Ne­maj v ošk­livos­ti Edóm­ca, lebo ti je bratom. Ne­maj v ošk­livos­ti Egypťana, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine. 9 Deti, ktoré sa im narodia v treťom po­kolení, smú vstúpiť do zhromaždenia Hos­podinov­ho. Čistota v tábore10 Keď budeš tiah­nuť s táborom proti svojim ne­priateľom, varuj sa akej­koľvek ne­prís­toj­nos­ti. 11 Ak bude medzi vami muž, nečis­tý pre nočnú príhodu, nech vy­j­de von za tábor; ne­smie vkročiť do tábora. 12 V pod­večer umyje sa vodou a pri západe sln­ka smie vkročiť do tábora. 13 Za táborom budeš mať mies­to, kde budeš chodiť von. 14 Vo svojom výs­troji budeš mať rýľ, a keď si von­ku kľak­neš, vy­kopeš ním jam­ku a za­hrabeš svoj výkal. 15 Lebo Hos­podin, tvoj Boh, kráča cez tvoj tábor, aby ťa vy­slobodil a aby ti vy­dal do rúk tvojich ne­priateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nič ne­slušné a ne­od­vrátil sa od teba. Rozličné príkazy16 Ne­vydaj ot­roka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svoj­ho pána. 17 Nech býva s tebou v tvojom pro­stredí, na mies­te, ktoré si vy­volí v nie­ktorom z tvojich síd­lisk, kde sa mu za­páči. Ne­ut­láčaj ho! 18 Nebude sak­rál­nej ne­vies­t­ky spomedzi dcér iz­rael­ských, ani nebude sak­rál­neho smil­níka spomedzi iz­rael­ských synov. 19 Ne­vnášaj mzdu ne­vies­t­ky ani zárobok smil­níka do domu Hos­podina, tvoj­ho Boha, na spl­nenie akéhokoľvek sľubu, lebo oboje je ohav­nosťou pred Hos­podinom, tvojím Bohom. 20 Neber od svoj­ho brata úrok od peňazí, ani úrok od po­travy ani úrok od nijakej veci, čo sa požičiava. 21 Cudzin­covi smieš požičať na úrok, ale svoj­mu bratovi nedávaj na úrok, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Boh, pri každom konaní v krajine, ktorú ideš za­brať. 22 Ak dáš sľub Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ne­meškaj ho spl­niť, lebo ťa Hos­podin, tvoj Boh, určite vez­me na zod­poved­nosť a budeš mať hriech. 23 Ak sa zdržíš sľubovania, nebudeš mať hriech. 24 Avšak usilov­ne za­chovávaj, čo vy­šlo z tvojich úst, a splň, čo si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako dob­rovoľnú obeť, ako si to vy­riekol vlast­nými ús­tami. 25 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, smieš sa najesť hroz­na do sýtos­ti, koľko sa ti za­chce; avšak do svojej nádoby ne­smieš nič položiť. 26 Keď voj­deš do obilia svoj­ho blížneho, smieš si na­tr­hať klasy rukou, avšak kosákom ne­smieš za­kosiť do obilia svoj­ho blížneho.