Evanjelický5. Mojžišova3

5. Mojžišova

Deuteronomium

Víťazstvo nad bášánskym kráľom Ógom1 Keď sme sa ob­rátili a vy­stupovali smerom k Bášánu, vy­šiel proti nám do boja k Ed­rei bášán­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom. 2 Vtedy mi riekol Hos­podin: Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk, i všetok jeho ľud i jeho krajinu! Nalož s ním cel­kom tak, ako si naložil s amorej­ským kráľom Síchónom, ktorý býval v Chešbóne! 3 A Hos­podin, náš Boh, vy­dal nám do rúk i bášán­ského kráľa Óga aj všetok jeho ľud a bili sme ho tak, že sa ni­kto z nich nezach­ránil. 4 V tom čase sme mu za­brali všet­ky mes­tá. Nebolo mes­ta, ktoré by sme mu ne­odňali: šesťdesiat miest, celú ob­lasť Ar­góbu, kráľov­stvo Óga v Bášáne. 5 Všet­ky tieto mes­tá boli opev­nené vy­sokým múrom, bránami a závorami, ok­rem mnohých ne­opev­nených miest. 6 Vy­konali sme na nich hubiacu kliat­bu práve tak, ako sme urobili chešbón­skemu kráľovi Síchónovi, keď sme vy­konali hubiacu kliat­bu na všet­kých mes­tách, na mužoch, ženách aj deťoch. 7 Všetok dobytok a korisť z miest sme zhabali. 8 V tom čase sme dvom amorej­ským kráľom, ktorí bývali za Jor­dánom, odňali krajinu od rieky Ar­nón až po vrch Cher­món - 9 Sidón­ci volajú Cher­món Sir­jónom a Amorej­ci ho volajú Senírom - 10 všet­ky mes­tá náhor­nej planiny, celý Gileád a celý Bášán až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášáne. 11 Lebo len bášán­ský kráľ Óg zo­stal zo zvyšku Refáov­cov. Jeho rak­va, bazal­tová rak­va, je v Rab­be Am­món­cov. Jej dĺžka je deväť lakťov, jej šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te. Rozdelenie Zajordánska12 V tom čase sme za­brali túto krajinu; územie od Aróera, ktoré je pri po­toku Ar­nón, a polo­vicu po­horia Gileádu i jeho mes­tá dal som Rúbenov­com a Gádov­com. 13 Zvyšnú časť Gileádu a celý Bášán - Ógovo kráľov­stvo - dal som polo­vici kmeňa Menašše, celú ob­lasť Ar­góbu. Celý Bášán sa volal krajinou Refáov­cov. 14 Menaššeho syn Jáír za­bral celú ob­lasť Ar­góbu až po gešúr­ske a maachán­ské územie, to jest Bášán, a po­menoval tieto dediny podľa svoj­ho mena Chav­vót-Jáír, ako je to do­dnes. 15 Máchírovi som však dal Gileád. 16 Rúbenov­com a Gádov­com som dal z Gileádu až po po­tok Ar­nón - stred údolia tvorí hranicu - a až po po­tok Jab­bók, hranicu Am­món­cov; 17 k tomu Arábu s Jor­dánom ako hranicou, od Kin­neretu až k moru v Arábe - Soľnému moru - pod svah­mi Pis­gy na východe. 18 V tom čase som vám pri­kázal: Hos­podin, váš Boh, dal vám túto krajinu do vlast­níc­tva. Všet­ci, čo ste boja­schop­ní, prej­dite ozb­rojení na čele svojich bratov - Iz­rael­cov; 19 len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok - veď viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú bývať vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal, 20 po­kiaľ Hos­podin nedop­raje po­koja vašim bratom ako vám; po­tom aj oni za­berú krajinu, ktorú im Hos­podin, váš Boh, dáva za Jor­dánom. Po­tom sa vrátite každý ku svoj­mu vlast­níc­tvu, ktoré som vám dal. 21 Vtedy som pri­kázal Józu­ovi: Videl si na vlast­né oči všet­ko, čo urobil Hos­podin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hos­podin všet­kým kráľov­stvám, ktorými prej­deš. 22 Neboj­te sa ich, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojuje za vás! 23 Vtedy som tak­to prosil Hos­podina: 24 Hos­podine, Pane, začal si ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť i svoju pre­moc­nú ruku. Veď kde na nebi alebo na zemi je božs­tvo, čo by moh­lo konať také skut­ky a moc­né činy, ako sú tvoje? 25 Kiež smiem prej­sť a uzrieť dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie s Libanonom. 26 Ale Hos­podin sa roz­hneval na mňa pre vás; ne­vys­lyšal ma, ale mi riekol: Do­sť máš! Nehovor mi viac o tom! 27 Vy­j­di na vr­chol Pis­gy a po­zri sa na západ i na sever, na juh i na východ, a roz­hliad­ni sa vlast­nými očami, lebo ne­prej­deš cez ten­to Jor­dán! 28 Józu­ovi však daj príkaz, po­sil­ni ho a vzmuž, lebo on prej­de na čelo toh­to ľudu na druhú stranu a on mu dá do vlast­níc­tva tú krajinu, ktorú uvidíš! 29 Zo­stali sme teda v údolí na­proti Bét-Peóru.