Evanjelický5. Mojžišova14

5. Mojžišova

Deuteronomium

Zákaz pohanských smútočných obradov1 Ste syn­mi Hos­podina, svoj­ho Boha. Pre mŕt­veho nerob­te si zárezy ani lysiny medzi svojimi očami. 2 Lebo pre Hos­podina, svoj­ho Boha, si svätým ľudom a teba si vy­volil Hos­podin spomedzi národov, ktoré sú na zemi, aby si bol Jeho vlast­ným ľudom. Čisté a nečisté zvieratá3 Nejedz nič ohav­né! 4 Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: vôl, ovca a koza; 5 jeleň, gazela, sr­nec a kozorožec, an­tilopa, step­ný tur a divá koza. 6 Jedz­te všet­ky zvieratá, ktoré majú roz­delené kopytá, a to obi­dve kopytá ú­pl­ne ro­z­dvojené, a ktoré sú prežúvav­ce medzi zvieratami. 7 Avšak z prežúvav­cov a z tých, ktoré majú ro­z­dvojené kopytá, nejedz­te tieto: ťavu, zajaca ani skal­ného jaz­veca, lebo prežúvajú, avšak ne­majú roz­delené kopytá - sú pre vás nečis­té! 8 Ani ošípanú, lebo má roz­delené kopyto, ale ne­prežúva - je pre vás nečis­tá! Ich mäso nejedz­te, ani sa nedot­knite ich zdoch­liny! 9 Toto jedz­te spomedzi všet­kého, čo je vo vode: Jedz­te, čo má plut­vy a šupiny. 10 Avšak nejedz­te nič, čo ne­má plut­vy ani šupiny - je to pre vás nečis­té! 11 Všet­ko čis­té vtác­tvo jedz­te! 12 Ale tieto z nich ne­smiete jesť: or­la, or­losupa ani čier­neho supa, 13 kaňu, krahul­ca a nijaké druhy jas­trabov, 14 ani nijaký druh kr­kav­ca, 15 ani pšt­rosa, kukučku, čaj­ku a nijaké druhy sokola, 16 ani kuvika, výra a sovu, 17 ani pelikána, supa hnedého a kor­morána, 18 ani bociana, ani nijaké druhy volaviek, ani dud­ka, ani ne­topiera. 19 Všetok ok­ríd­lený hmyz je pre vás nečis­tý. Ne­smie sa jesť! 20 Všet­ko čis­té vtác­tvo jedz­te! 21 Nejedz­te nijakú zdoch­linu! Cudzin­covi, ktorý je v tvojich bránach, môžeš ju dať a smie ju jesť alebo ju predá cudzozem­covi, lebo ty si pre Hos­podina, svoj­ho Boha, svätým ľudom. Ne­var kozľa v mlieku jeho mat­ky! Desiatok22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne dáva pole. 23 Na mies­te, ktoré si Hos­podin vy­volí, aby tam dal pre­bývať svoj­mu menu, jedz pred Hos­podinom, svojím Bohom, desiatok zo svoj­ho obilia, zo svoj­ho muštu, zo svoj­ho oleja a pr­vorodené zo svoj­ho dobyt­ka i oviec, aby si sa učil po všet­ky dni báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha. 24 Keby ti ces­ta bola priďaleká a ne­mohol by si to zaniesť - lebo priďaleko od teba by bolo mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, keď ťa požeh­ná Hos­podin, tvoj Boh - 25 speňaž to, vez­mi uzlík peňazí do ruky a choď na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh. 26 Za peniaze kúp všet­ko, čo sa ti zažiada: dobytok a ov­ce, víno alebo opoj­ný nápoj a všet­ko, čo sa ti za­chce, a jedz tam, pred Hos­podinom, svojím Bohom, a raduj sa ty i tvoja domác­nosť. 27 Levítu, ktorý je v tvojich bránach, ne­opusť, lebo ne­má podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s tebou. 28 Na kon­ci každého tretieho roka odo­vzdaj celý desiatok zo svojej úrody toho roku a zlož ho vo svojich bránach. 29 Keď po­tom príde levíta - ktorý ne­má podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s tebou - alebo cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach, nech jedia a na­sýtia sa, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk, ktoré budeš konať.