Evanjelický5. Mojžišova7

5. Mojžišova

Deuteronomium

Výstraha pred pohanským modlárstvom1 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, do ktorej sa chys­táš, a keď pred tebou vy­ženie mnohé národy - Chetej­cov, Gir­gášej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivej­cov a Jebúsej­cov, sedem národov, počet­nejších a moc­nejších, než si ty, 2 a keď ti ich Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá a porazíš ich, musíš ich pod­robiť hubiacej kliat­be, ne­smieš s nimi uzav­rieť zmluvu, ani sa zmilovať nad nimi. 3 Ne­v­stupuj s nimi manžels­tvom do príbuzen­stva, svoje dcéry nedávaj ich synom a ich dcéry neber pre svojich synov, 4 lebo by tvojich synov od­vrátili odo mňa a oni by slúžili iným bohom; po­tom by vzplanul hnev Hos­podinov proti vám a čo­skoro by vás vy­hubil. 5 Ba naložte s nimi na­opak: ich ol­táre zbúraj­te, ich po­svät­né stĺpy poroz­bíjaj­te, po­stínaj­te im ašéry a ich vy­rezávané mod­ly spáľte ohňom. 6 Lebo ty si Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, svätým ľudom. Teba si vy­volil Hos­podin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlast­ným ľudom medzi všet­kými národ­mi, ktoré sú na zemi. 7 Nie pre­to sa Hos­podin pri­klonil k vám a vy­volil si vás, že by ste boli väčší ako všet­ky národy - veď vás bolo naj­menej zo všet­kých národov - 8 ale pre­to, že vás Hos­podin miloval a že za­chováva svoju prísahu, ktorú dal vašim ot­com, vy­viedol vás moc­nou rukou a vy­slobodil z domu ot­roc­tva, z ruky faraóna, egypt­ského kráľa. 9 Vedz teda, že len Hos­podin, tvoj Boh, je Bohom; ver­ný Boh, ktorý do tisíceho po­kolenia za­chováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy za­chovávajú, 10 a ktorý bez­pro­stred­ne od­pláca tomu, kto Ho nenávidí, aby ho zničil; nebude zhovievavý k tomu, kto Ho nenávidí, ale bez­pro­stred­ne od­platí. 11 Za­chovávaj pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré som ti dnes pri­kázal pl­niť. Zasľúbenie tým, ktorí plnia zákon12 Za to, že budete tieto práv­ne pred­pisy po­slúchať, za­chovávať a do­držiavať, bude Hos­podin, tvoj Boh, pl­niť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou za­sľúbil tvojim ot­com; 13 bude ťa milovať, požeh­návať a rozm­noží ťa; požeh­ná plod tvoj­ho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, príras­t­ky tvoj­ho dobyt­ka a mláďatá oviec na pôde, ktorú prísahou tvojim ot­com za­sľúbil dať tebe. 14 Budeš požeh­naný nad všet­ky národy, nebude ne­plod­ného ani ne­plod­nej u teba ani medzi tvojím dobyt­kom. 15 Hos­podin od­vráti od teba každú chorobu a zlé neduhy egypt­ské, ktoré po­znáš. Na teba ich nedopus­tí, ale dá ich na všet­kých, ktorí ťa nenávidia. 16 Po­hl­tíš všet­ky národy, ktoré ti vy­dá Hos­podin, tvoj Boh; tvoje oko sa nad nimi nezľutuje, ani nebudeš slúžiť ich bohom, lebo to by ti bolo pas­cou. Boj proti modlám17 Ak si po­mys­líš vo svojom srd­ci: Tieto národy sú počet­nejšie ako ja; ako by som ich mohol vy­hnať? 18 neboj sa ich! Dob­re pamätaj na to, čo urobil Hos­podin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyp­tu, 19 a na veľké skúšky, ktoré si videl na vlast­né oči, na znamenia a zá­zraky, na sil­nú ruku a vy­streté rameno, ktorými ťa vy­viedol Hos­podin, tvoj Boh. Tak urobí Hos­podin, tvoj Boh, všet­kým národom, ktorých sa bojíš. 20 I sršne pošle Hos­podin, tvoj Boh, proti nim, kým nezahynú tí, ktorí zo­stali a skryli sa pred tebou. 21 Neľakaj sa ich, lebo upro­stred teba je Hos­podin, tvoj Boh, Boh veľký a hroz­ný. 22 Hos­podin, tvoj Boh, po­maly vy­ženie tieto národy spred teba; nebudeš ich môcť rých­lo vy­hubiť, aby sa nerozm­nožila proti tebe divá zver. 23 Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá ich tebe a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­hubené. 24 Ich kráľov vy­dá ti do rúk a vy­mažeš ich meno spod nebies. Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, keď ich vy­ničíš. 25 Ich vy­rezávané mod­ly spáľ ohňom. Ne­požiadaj ani zlato ani strieb­ro, ktoré je na nich, ani si ho neber, aby ti nebolo pas­cou, lebo je to ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom. 26 Ne­vnášaj ohav­nosť do svoj­ho domu, aby si ne­prepadol hubiacej kliat­be ako oni. Nech sa ti to sprotiví a zhnusí, lebo je to pod­robené hubiacej kliat­be.