Evanjelický5. Mojžišova30

5. Mojžišova

Deuteronomium

Božie zasľúbenie1 Keď sa na tebe vy­pl­nia všet­ky tieto slová - požeh­nanie i kliat­ba - ktoré som ti pred­ložil, a pri­pus­tíš si ich k srd­cu medzi všet­kými národ­mi, medzi ktoré ťa Hos­podin, tvoj Boh, za­hnal, 2 a keď sa na­vrátiš k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a budeš i so svojimi deťmi celým srd­com a celou dušou po­slúchať Jeho hlas tak, ako ti to dnes pri­kazujem, 3 vtedy zmení Hos­podin, tvoj Boh, tvoj údel, zmiluje sa nad tebou a znovu ťa zhromaždí spomedzi všet­kých národov, medzi ktoré ťa rozp­týlil Hos­podin, tvoj Boh. 4 Keby tvoji boli za­hnaní až na koniec sveta, i od­tiaľ ťa zhromaždí Hos­podin, tvoj Boh, i od­tiaľ ťa vez­me 5 a pri­vedie do krajiny, ktorú za­brali tvoji ot­covia; za­berieš ju, On ti bude robiť dob­re a rozm­noží ťa viac ako tvojich ot­cov. 6 Hos­podin, tvoj Boh, ob­reže tvoje srd­ce i srd­ce tvoj­ho po­tom­stva, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou, aby si bol živý. 7 Po­tom Hos­podin, tvoj Boh, položí všet­ky tieto kliat­by na tvojich ne­priateľov a na ne­praj­níkov, ktorí ťa budú prena­sledovať. 8 A ty budeš znovu po­slúchať hlas Hos­podinov a budeš pl­niť všet­ky Jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam. 9 Hos­podin, tvoj Boh, ťa nad­byt­kom požeh­ná pri každom diele tvojich rúk, pri plode tvoj­ho života, pri plode tvoj­ho dobyt­ka a pri plodinách tvojej pôdy tebe k dob­ru, lebo Hos­podin sa znova bude radovať z teba tebe k dob­ru, ako sa radoval z tvojich ot­cov, 10 keď budeš po­slúchať slovo Hos­podina, svoj­ho Boha, a za­chovávať Jeho príkazy a Jeho ustanovenia, za­znamenané v tej­to knihe zákona, keď sa vrátiš k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou. 11 Lebo ten­to príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedo­stup­ný ani ďaleký. 12 Nie je v nebi, aby si smel po­vedať: Kto vy­stúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho moh­li pl­niť? 13 Ani nie je za morom, aby si smel po­vedať: Kto kvôli nám záj­de za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho moh­li pl­niť? 14 Lebo to slovo je veľmi blíz­ko teba: je v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci, aby si ho pl­nil. Výstraha pred modlárstvom15 Po­zri: dnes som ti pred­ložil život a dob­ro, sm­rť a zlo. 16 Dnes ti pri­kazujem milovať Hos­podina, tvoj­ho Boha, kráčať po Jeho ces­tách a za­chovávať Jeho príkazy, Jeho ustanovenia a Jeho práv­ne pred­pisy - tak budeš žiť a rozm­nožovať sa. Hos­podin, tvoj Boh, ťa bude požeh­návať v krajine, ktorú ideš za­brať. 17 Ale ak sa ti srd­ce od­vráti a nebudeš počúvať, dáš sa zviesť, budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, 18 oznamujem vám dnes, že určite za­hyniete; nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš za­brať po pre­chode cez Jor­dán. 19 Nebesá i zem po­volávam dnes za sved­kov proti vám. Pred­ložil som ti život i sm­rť, požeh­nanie i kliat­bu. Vy­voľ si teda život, aby si zo­stal živý ty i tvoje po­tom­stvo: 20 miluj Hos­podina, svoj­ho Boha, po­slúchaj Jeho hlas a pri­dŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš pre­bývať v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi.