Evanjelický5. Mojžišova4

5. Mojžišova

Deuteronomium

Napomenutie k poslušnosti. Výstraha pred modlárstvom1 A teraz, Iz­rael, počúvaj ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vás učím pl­niť, aby ste os­tali nažive a aby ste tam vstúpili a za­brali krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, Boh vašich ot­cov. 2 Ne­smiete pri­dať nič k tomu, čo vám dnes pri­kazujem, ani z toho ub­rať, ale budete za­chovávať príkazy Hos­podina, vášho Boha, ktoré vám dávam. 3 Na vlast­né oči ste videli, čo urobil Hos­podin pre Baal-Peóra, totiž, že Hos­podin, tvoj Boh, všet­kých, ktorí na­sledovali Baal-Peóra, vy­hubil spomedzi teba. 4 Vy však, ktorí sa pri­dŕžate svoj­ho Boha, Hos­podina, všet­ci ste pod­nes nažive. 5 A hľa, učím vás ustanoveniam a práv­nym pred­pisom, ako mi pri­kázal Hos­podin, môj Boh, aby ste ich pl­nili v krajine, do ktorej vchádzate, aby ste ju za­brali. 6 Za­chovávaj­te ich a plňte, lebo to bude vašou múd­rosťou a roz­um­nosťou v očiach národov, ktoré počujú všet­ky tieto ustanovenia a po­vedia: Na­ozaj múd­ry a roz­um­ný ľud je ten­to veľký národ. 7 Lebo ktorému veľkému národu by boli bohovia takí blíz­ki, ako je Hos­podin, náš Boh, kedykoľvek Ho vzývame? 8 A ktorý veľký národ by mal také správ­ne ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ako je celý ten­to zákon, ktorý vám dnes pred­kladám? Napomenutie zachovávať zmluvu z Chórebu9 Len sa maj na po­zore a dob­re sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlast­né oči, a aby ne­vymiz­li z tvoj­ho srd­ca po celý čas tvoj­ho života; obo­znám s nimi svojich synov i vnukov - 10 i s dňom, keď si stál pred Hos­podinom, svojím Bohom, na Chórebe, keď mi Hos­podin riekol: Zhromaždi mi ľud a budem im zves­tovať svoje slová, z ktorých sa na­učia báť sa ma po všet­ky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť. 11 Keď sme sa pri­blížili a za­stali pod vr­chom, vrch vzplanul ohňom po samé nebo, za­halené do tmy, ob­laku a mrákavy. 12 A Hos­podin hovoril k vám z ohňa; zvuk slov ste počuli, ale po­stavu ste ne­uvideli; len hlas za­znel. 13 Vtedy vám oznámil svoju zmluvu - desať výrokov - ktorú vám pri­kázal pl­niť. Na­písal ju na kamen­né do­sky. 14 Mne však Hos­podin v tom čase pri­kázal vy­učovať vás ustanovenia a práv­ne pred­pisy, aby ste ich pl­nili v krajine, do ktorej idete a ktorú máte za­brať. 15 Dávaj­te dob­rý po­zor na seba - lebo ste ne­uvideli nijakú po­stavu v ten deň, keď Hos­podin hovoril k vám na Chórebe z ohňa - 16 aby ste sa ne­zvr­h­li a ne­urobili si nejakú mod­lu, podobu muža alebo ženy, 17 a podobu nejakého zvieraťa, ktoré je na zemi, podobu nejakého ok­ríd­leného vtáka, ktorý lieta po nebi, 18 podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, alebo podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. 19 Ned­víhaj oči k nebu a ne­pozeraj na sln­ko, mesiac a hviez­dy, na všet­ky nebes­ké voje, nedaj sa zviesť, nek­laňaj sa im a ne­slúž, lebo tieto veci pri­delil Hos­podin, tvoj Boh, všet­kým národom pod celým nebom. 20 Vás však vzal Hos­podin a vy­viedol zo želez­nej pece, z Egyp­ta, aby ste Mu boli Jeho vlast­ným národom, ako je to dnes. 21 Hos­podin sa však pre vás roz­hneval na mňa a pri­sahal, že ne­prej­dem cez Jor­dán a ne­voj­dem do dob­rej krajiny, ktorú ti Hos­podin, tvoj Boh, dáva do vlast­níc­tva. 22 Áno, ja zo­mriem v tej­to krajine, ne­prej­dem cez Jor­dán, ale vy prej­dete a za­beriete tú dob­rú krajinu do vlast­níc­tva. 23 Chráňte sa, aby ste nezabud­li na zmluvu Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorú uzav­rel s vami, aby ste si ne­urobili tesanú mod­lu akej­koľvek podoby, čo ti za­kázal Hos­podin, tvoj Boh. 24 Lebo Hos­podin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, hor­liaci Boh. 25 Keď splodíte synov a vnukov a zo­stanete dlho v tej­to krajine, zvrh­nete sa a urobíte si tesanú mod­lu akej­koľvek podoby a budete páchať, čo sa ne­páči Hos­podinovi, vášmu Bohu, takže Ho na­hneváte 26 - dnes beriem nebo i zem proti vám za sved­kov - určite rých­lo vy­miz­nete z krajiny, ktorú sa chys­táte za­brať, keď prej­dete cez Jor­dán. Nezos­tanete v nej dl­ho, lebo budete ú­pl­ne vy­hubení. 27 Hos­podin vás rozp­týli medzi národy a zo­stane z vás iba malý počet medzi národ­mi, medzi ktoré vás Hos­podin za­vedie. 28 Tam budete slúžiť bohom, dielu ľud­ských rúk z dreva a kameňa, ktorí ne­vidia, ne­počujú, nejedia ani nečuchajú. 29 Ale keď budeš tam hľadať Hos­podina, svoj­ho Boha, náj­deš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srd­com a celou dušou; 30 keď budeš v biede a v po­sled­ných dňoch ťa pos­tih­nú tieto veci, na­vrátiš sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a po­slúch­neš Jeho hlas. 31 Lebo Hos­podin, tvoj Boh, je milo­sr­d­ný Boh, ne­opus­tí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabud­ne na zmluvu s ot­cami, ktorú im po­tvr­dil prísahou. Vyvolenie Izraela32 Pýtaj sa len na zašlé časy, ktoré boli pred tebou od­vtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, a od jed­ného kon­ca nebies po druhý sa do­zvedaj, či sa nie­kedy udialo niečo tak veľké alebo či sa slýchalo niečo podob­né, 33 či počul ľud hlas Boží hovoriť z ohňa, ako si ty počul, a zo­stal si nažive?! 34 Alebo či sa kedy nejaký boh po­kúsil prísť a vy­brať si národ spomedzi iných národov skúškami a znameniami, zá­zrak­mi a voj­nou, sil­nou rukou a vy­stretým ramenom, veľkými hroz­nými skut­kami, cel­kom tak, ako vám urobil Hos­podin, váš Boh, v Egyp­te pred vašimi očami?! 35 Tebe bolo do­volené vidieť, že Hos­podin je Boh a že ok­rem Neho niet iného. 36 Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa po­učil, a na zemi ti ukázal svoj veľký oheň, a Jeho slová si počul z ohňa. 37 Pre­tože miloval tvojich ot­cov a po nich si vy­volil ich po­tom­stvo, osob­ne ťa vy­viedol svojou veľkou silou z Egyp­ta, 38 aby spred teba vy­hnal národy väčšie a moc­nejšie, ako si ty, aby ťa vo­viedol do ich krajiny a dal ti ju do vlast­níc­tva, ako je tomu dnes. 39 Uvedom si to dnes a pri­pusť si to k srd­cu, že Hos­podin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu, a nieto iného. 40 Za­chovávaj Jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa vodilo dob­re tebe i tvojim deťom, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Hos­podin, tvoj Boh, dáva na večné časy. Útočištné mestá41 Vtedy od­delil Mojžiš tri mes­tá za Jor­dánom smerom k východu sln­ka, 42 aby tam mohol utiecť vrah, ktorý neúmysel­ne za­bije svoj­ho blížneho, ktorého ne­mal pred­tým v nenávis­ti: ak utečie do jed­ného z tých­to miest, ostane nažive: 43 pre Rúbenov­cov Becer na púšti, na náhor­nej rovine, pre Gádov­cov Rámót v Gileáde a pre Menašše­ov­cov Gólán v Bášáne. 44 Toto je zákon, ktorý pred­ložil Mojžiš Iz­rael­com. 45 Toto sú svedec­tvá, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré Mojžiš oznámil Iz­rael­com, keď vy­šli z Egyp­ta, 46 za Jor­dánom v údolí na­proti Bét-Peóru, v krajine amorej­ského kráľa Síchóna, ktorý síd­lil v Chešbóne a ktorého Mojžiš a Iz­rael­ci porazili, keď vy­chádzali z Egyp­ta. 47 Za­brali jeho krajinu i krajinu bášán­skeho kráľa Óga, dvoch kráľov amorej­ských, za Jor­dánom smerom k východu sln­ka, 48 od Aróeru, ktorý leží na brehu po­toka Ar­nón, až po vrch Sir­jón, totiž po Cher­món, 49 aj celú Arábu za Jor­dánom na východe až po more Aráby pod svah­mi Pis­gy.