Evanjelický5. Mojžišova21

5. Mojžišova

Deuteronomium

Prípad vraždy, keď vrah je neznámy1 Ak v krajine, ktorú Hos­podin, tvoj Boh, dáva tebe do vlast­níc­tva, náj­du za­vraždeného, a ne­vie sa, kto ho za­bil, 2 nech tvoji starší a sud­covia vy­j­dú a od­merajú vzdialenosť od miest, ktoré sú okolo za­vraždeného. 3 Keď zis­tia mes­to najb­ližšie k za­vraždenému, starší toho mes­ta vez­mú jalovicu, na ktorej ešte ne­orali, a ktorá ešte neťahala v jar­me. 4 Po­tom starší toho mes­ta od­vedú jalovicu do údolia so stále tečúcou vodou - kde sa ne­orie ani ne­seje - a tam v údolí zlomia jalovici šiju. 5 Nato pri­stúpia kňazi, synovia Lévího, lebo ich vy­volil Hos­podin, tvoj Boh, aby Mu slúžili, aby požeh­návali v mene Hos­podinovom, a aby sa podľa ich výroku riešil každý spor a každý násil­ný čin; 6 všet­ci starší toh­to mes­ta, naj bližšieho k za­vraždenému, si umývajú ruky v údolí nad jalovicou so zlomenou šijou. 7 Po­tom nech sa tak­to osvedčia: Naše ruky ne­preliali túto krv a naše oči to ne­videli. 8 Od­pusť svoj­mu iz­rael­skému ľudu, ktorý si vy­kúpil. Hos­podine! Ne­uvaľ na svoj iz­rael­ský ľud vinu za ne­vin­nú krv. Tak bude zbavený viny za krv. 9 Ty však od­strániš vinu za krv ne­vin­ného zo svoj­ho pro­stredia, ak budeš konať, čo je správ­ne v očiach Hos­podinových. Manželstvo so zajatkyňou10 Keď vstúpiš do voj­ny proti svojim ne­priateľom, a Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá ti ich do rúk, a od­vedieš si z nich zajat­cov, 11 a keď medzi zajat­cami uvidíš ženu pek­nej po­stavy, obľúbiš si ju a vez­meš si ju za ženu, 12 vo­veď si ju do domu; ona nech si ostrihá vlasy, po­ob­rezáva nech­ty, 13 nech zloží zo seba zajatec­ké rúcho, nech býva v tvojom dome mesiac, nech plače za svojím ot­com a mat­kou. Po­tom smieš voj­sť k nej, stať sa jej manželom, a ona ti bude ženou. 14 Ak by sa ti ne­skôr ne­páčila, pre­pusť ju podľa jej želania. Za peniaze ju ne­smieš predať. Nebuď surový voči nej, lebo si ju ponížil! Právo prvorodeného15 Ak má muž dve ženy, jed­nu milovanú a druhú nenávidenú, a porodia mu synov - a to milovaná i nenávidená - a pr­vorodený bude synom nenávidenej, 16 v deň, keď bude deliť majetok medzi synov, ne­smie pri­znať právo pr­vorodeného synovi milovanej na úkor syna nenávidenej, ktorý je pr­vorodený, 17 ale za pr­vorodeného uzná syna nenávidenej, a dá mu dvoj­násob­ný podiel zo všet­kého, čo má, lebo je pr­votinou jeho sily. Jemu pat­rí právo pr­voroden­stva. Neposlušný syn18 Ak má nie­kto ne­pod­daj­ného a vzdorovitého syna, ktorý ne­počúva na slovo svoj­ho otca ani na slovo svojej mat­ky, a hoci ho kar­hajú, ne­pos­lúcha ich, 19 jeho otec a mat­ka nech ho chytia a pred­vedú pred starších jeho mes­ta a k bráne jeho byd­lis­ka. 20 Nech po­vedia starším jeho mes­ta: Ten­to náš syn je ne­pod­daj­ný a vzdorovitý, ne­počúva na naše slovo. Je žráč a pijan! 21 Vtedy nech ho všet­ci mužovia mes­ta ukameňujú až k smr­ti. Tak od­stráň zlo zo svoj­ho pro­stredia, nech to celý Iz­rael počuje a nech sa bojí. Pochovanie popraveného22 Keby sa nie­kto do­pus­til prečinu hod­ného smr­ti, a bol by pop­ravený obesením na drevo, 23 jeho mŕt­vola nezos­tane na dreve cez noc, ale musíš ho po­chovať ešte v ten deň, lebo obesený je pre­kliaty Bohom. Pre­to si ne­poškv­rň zem, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do dedičného vlast­níc­tva.