EkumenickýJeremiáš39

Jeremiáš

Pád Jeruzalema1 V deviatom roku jud­ského kráľa Cid­kiju, v desiatom mesiaci pri­tiahol babylon­ský kráľ Nebúkad­necar a všet­ko jeho voj­sko k Jeruzalemu a ob­kľúčili ho. 2 V jedenástom roku Cid­kiju, v štvrtom mesiaci, v piaty deň toho mesiaca vpad­li do mes­ta. 3 Do­stali sa ta všet­ky kniežatá babylon­ského kráľa a usadili sa v Strednej bráne: Nér­gal-Sarecer, Sam­gar-Nebu, Sar-Sekím, hlav­ný dvoran, Nér­gal-Sarecer, hlav­ný mág, a všet­ky os­tat­né kniežatá babylon­ského kráľa. 4 Keď ich jud­ský kráľ Cid­kija a všet­ci bojov­níci uvideli, opus­tili mes­to a v noci utekali po ces­te, ktorá vedie ku Kráľov­skej záh­rade cez bránu medzi dvoma múr­mi smerom k Arábe. 5 Voj­sko Chal­dejov ich však prena­sledovalo, Cid­kiju chytili na jerišs­kých stepiach, zajali ho a od­vied­li k babylonskému kráľovi Nebúkad­necarovi do Rib­ly v krajine Chamát. Tam vy­niesol nad ním roz­sudok. 6 Babylon­ský kráľ dal v Rible po­biť Cid­kijových synov pred jeho očami; babylon­ský kráľ dal po­biť aj všet­kých jud­ských šľach­ticov. 7 Po­tom Cid­kiju oslepil, spútal ho okovami a dal ho od­viesť do Babylonu. 8 Po­tom Chal­deji vy­pálili kráľov­ský palác aj domy obyvateľs­tva a zrúcali múry Jeruzalema. 9 Zvyšok ľudu, ktorý zo­stal v meste, a utečen­cov, ktorí prešli k nemu, a os­tat­né obyvateľs­tvo dal od­viesť veliteľ stráže Nebúzaradan do Babylonu. 10 Tých naj­bied­nejších, ktorí nič ne­mali, ponechal veliteľ osob­nej stráže Nebúzaradan v Judsku a vtedy im dal vinice a polia. Oslobodenie Jeremiáša11 Babylon­ský kráľ Nebúkad­necar pri­kázal veliteľovi osob­nej stráže Nebúzaradanovi ohľad­ne Jeremiáša: 12 Ujmi sa ho, do­hliadaj naňho, ne­na­kladaj s ním zle, za­ob­chádzaj s ním tak, ako si on po­vie. 13 Veliteľ osob­nej stráže Nebúzaradan, hlav­ný dvoran Nebúšaz­ban a hlav­ný mág Nér­gal-Sarecer, ako aj všet­ky kniežatá babylon­ského kráľa 14 dali pri­viesť Jeremiáša z nádvoria stráže a odo­vzdali ho Gedal­jovi, synovi Achikáma, synovi Šáfana, aby ho od­viedol domov. Tak zo­stal medzi ľudom. 15 Keď bol Jeremiáš uväz­nený na ná­dvorí stráže, za­znelo mu slovo Hos­podina: 16 Choď a po­vedz Kúšij­covi Ebed-Melekovi: Toto ti hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Po­zri, spl­ním svoju výs­trahu o tomto mes­te na jeho nešťas­tie, nie na dob­ro; spl­nia sa pred tebou v ten deň. 17 Teba však vy­slobodím v ten deň — znie výrok Hos­podina — nedos­taneš sa do rúk mužov, z ktorých máš strach. 18 Určite ťa vy­slobodím, ne­pad­neš mečom, svoj život budeš mať ako korisť, pre­tože si mi dôveroval — znie výrok Hos­podina.

EkumenickýJeremiáš39

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček