EkumenickýJeremiáš41

Jeremiáš

1 V siedmom mesiaci prišiel Jišmáel, syn Ne­tan­jov, syn Elíšamov, z kráľovského rodu, a s ním kráľov­skí veľmoži a desať mužov, ku Gedal­jovi, Achikámov­mu synovi, do Mic­py; tam v Micpe spolu jed­li. 2 Vtedy po­vs­tal Ne­tan­jov syn Jišmáel, aj desiati muži, čo boli s ním, na­pad­li mečom Gedal­ju, syna Achikámov­ho, syna Šáfanov­ho, a za­bili toho, koho babylon­ský kráľ ustanovil nad krajinou. 3 Jišmáel po­bil aj všet­kých Júdov­cov, ktorí boli s Gedaljom v Micpe, aj Chal­dejov, bojov­níkov, ktorí sa tam na­chádzali. Zavraždenie samárijských pútnikov4 Na druhý deň po za­bití Gedal­ju, keď ešte ni­kto nič ne­vedel, 5 prišli zo Síchema, zo Šíla a zo Samárie muži — osem­desiat mužov — v roztrhanom rúchu, so zárez­mi, v rukách mali dary na po­kr­movú obetu a kadid­lo a chceli to zaniesť do Hos­podinov­ho domu. 6 Vtedy im z Micpy vy­šiel v ústrety Jišmáel, Ne­tan­jov syn, a pri chôdzi plakal. Keď sa s nimi stretol, po­vedal im: Poďte ku Gedal­jovi, Achikámov­mu synovi! 7 Keď prišli do stredu mes­ta, Ne­tan­jov syn Jišmáel s mužmi, ktorí boli s ním, ich roz­sekal a po­hádzal do cis­ter­ny. 8 Našlo sa medzi nimi desať mužov, ktorí po­vedali Jišmáelovi: Nezabíjaj nás, lebo máme na poli ukryté zásoby pšenice, jačmeňa, oleja a medu. Nechal ich a nezabil ich spolu s ich brat­mi. 9 Cis­ter­na, do ktorej dal Jišmáel po­hádzať mŕt­voly všet­kých mužov, ktorých po­bil s Gedaljom, bola tá, ktorú dal urobiť kráľ Ása pred vpádom iz­rael­ského kráľa Bašu; Jišmáel, syn Ne­tan­jov, ju na­pl­nil mŕt­volami. 10 Po­tom Jišmáel zajal celý zvyšok ľudu, čo zo­stal v Micpe, kráľov­ské dcéry i všetok ľud, čo zo­stal v Micpe, nad ktorým ustanovil Nebúzaradan, veliteľ teles­nej stráže, Gedal­ju, Achikámov­ho syna. Keď ich Jišmáel, syn Ne­tan­jov, zajal, od­išiel a chcel prej­sť k Amónčanom. 11 Keď Jóchanan, syn Káreacha, a všet­ci voj­vod­covia od­dielov, ktorí boli s ním, počuli o všetkých zločinoch, ktorých sa do­pus­til Ne­tan­jov syn Jišmáel, 12 vzali všet­kých mužov a vy­šli do boja proti Ne­tan­jov­mu synovi Jišmáelovi. Našli ho pri veľkých vodách pri Gibeóne. 13 Keď všetok ľud, ktorý bol s Jišmáelom, za­zrel Jóchanana, Káreachov­ho syna, a všet­kých veliteľov od­dielov, ktorí boli s ním, za­radoval sa. 14 Všetok ľud, ktorý zajal Jišmáel z Micpy, sa vrátil a šiel k Jóchananovi, Káreachov­mu synovi. 15 Ne­tan­jov syn Jišmáel sa s ôsmimi mužmi pred Jóchananom za­chránil a od­išiel k Amónčanom. 16 Po­tom Jóchanan, Káreachov syn, a všet­ci velitelia od­dielov, ktorí boli s ním, zo­brali celý zvyšok ľudu, ktorý pri­viedol späť Ne­tan­jov syn Jišmáel z Micpy po tom, čo za­bil Gedal­ju, syna Achikámov­ho, teda udat­ných mužov, bojov­níkov, ženy, deti a eunuchov, ktorých pri­viedol späť z Gibeónu. 17 Od­išli a zdržiavali sa v hostinci Kim­hám, ktorý je pri Bet­leheme. Od­tiaľ chceli uj­sť pred Chal­dej­mi do Egyp­ta, 18 lebo sa ich báli, keďže Ne­tan­jov syn Jišmáel za­bil Achikámov­ho syna Gedal­ju, ktorého babylon­ský kráľ ustanovil nad krajinou.

EkumenickýJeremiáš41

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček