EkumenickýJeremiáš28

Jeremiáš

Jeremiáš a Chananja1 V tom is­tom roku, na začiat­ku panovania jud­ského kráľa Cid­kiju, v piatom mesiaci štvr­tého roka, po­vedal mi Chanan­ja, Az­zúrov syn, prorok z Gibeóna, v Hospodinovom dome v prítomnosti kňazov a všet­kého ľudu: 2 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Zlomil som jar­mo babylon­ského kráľa. 3 O dva roky vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu, ktoré vzal z tohto mies­ta babylon­ský kráľ Nebúkad­necar a od­niesol do Babylonu. 4 Jud­ského kráľa Jekon­ju, Jójakimov­ho syna, a všet­kých jud­ských zajat­cov, ktorí od­išli do Babylonu, pri­vediem späť na toto mies­to — znie výrok Hos­podina — lebo zlámem jar­mo babylon­ského kráľa. 5 Nato prorok Jeremiáš v prítomnosti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v Hospodinovom dome, oslovil proroka Chanan­ju. 6 Prorok Jeremiáš po­vedal: Amen! Kiež tak urobí Hos­podin! Nech Hos­podin dá, aby sa spl­nili tvoje slová, ktoré si prorokoval, aby sa vrátili všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu a všet­ci zajat­ci z Babylonu na toto mies­to. 7 Vy­počuj si však toto slovo, ktoré ja hovorím verej­ne tebe i všet­kému ľudu: 8 Od­pradáv­na boli predo mnou a pred tebou proroci, ktorí prorokovali mnohým krajinám a veľkým kráľov­stvám voj­nu, nešťas­tie a mor. 9 Až keď sa spl­ní proroc­ká pred­poveď, spoz­ná sa, či proroka, ktorý pred­povedal po­koj, po­slal na­ozaj Hos­podin. 10 Vtedy prorok Chanan­ja vzal jar­mo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho. 11 V prítomnosti všet­kého ľudu Chanan­ja po­vedal: Toto hovorí Hos­podin: Tak­to zlámem do dvoch rokov jar­mo babylon­ského kráľa Nebúkad­necara na šiji všet­kých národov. Nato prorok Jeremiáš od­išiel svojou ces­tou. 12 Po­tom, čo Chanan­ja zlámal jar­mo na šiji Jeremiáša, pre­hovoril Hos­podin k Jeremiášovi: 13 Choď a Chanan­jovi po­vedz toto: Toto hovorí Hos­podin: Drevené jar­mo si zlámal. Na­mies­to neho však urobím jar­mo želez­né. 14 Veď toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Želez­né jar­mo položím na šiju všet­kých tých­to národov, aby slúžili babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi. Budú mu teda slúžiť. Dal som mu aj poľnú zver. 15 Prorok Jeremiáš po­vedal prorokovi Chanan­jovi: Počúvaj, Chanan­ja, Hos­podin ťa ne­pos­lal, ty si však za­príčinil, že sa ten­to ľud spolieha na lož. 16 Pre­to Hos­podin hovorí toto: Hľa, ja ťa od­stránim z povrchu zeme. Ešte v tomto roku zo­mrieš, pre­tože si hlásal vzburu proti Hos­podinovi. 17 Prorok Chanan­ja zo­mrel v siedmom mesiaci toho is­tého roka.

EkumenickýJeremiáš28

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček