EkumenickýJeremiáš47

Jeremiáš

Proti Filištíncom1 Hos­podinovo slovo, ktoré za­znelo prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch prv, než faraón porazil Gazu. 2 Toto hovorí Hos­podin: Po­zri, vody vy­stupujú od severu, stávajú sa roz­vod­neným po­tokom, za­plavujú krajinu i všet­ko, čo je v nej, mes­to i jeho obyvateľov. Ľudia kričia o pomoc, kvília všet­ci obyvatelia krajiny, 3 pre hlučný dupot kon­ských kopýt, pre hr­mot jeho vozov a hr­kot kolies. Ot­covia sa ne­ob­racajú k deťom, lebo im klesajú ruky, 4 pre deň, ktorý prišiel zničiť vy­hubiť Týrus a Sidon, všet­ky zvyšky ich spojen­cov, lebo Hos­podin pre­môže Filištín­cov, zvyšky os­trova Kaf­tór. 5 Na Gazu príde plešivosť, Aškalón bude zničený. Zvyšky Anákov­cov, do­kedy si budete robiť kr­vavé zárezy? 6 Ach, Hos­podinov meč, do­kedy si nedop­raješ od­počin­ku? Stiah­ni sa do svojej pošvy, upokoj sa, pre­staň! 7 Ako by mohol od­počívať? Veď Hos­podin mu dal roz­kaz proti Aškalónu a proti mor­skému tam ho po­slal.

EkumenickýJeremiáš47

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček