EkumenickýJeremiáš43

Jeremiáš

Odvlečenie Jeremiáša do Egypta1 Jeremiáš do­povedal celému ľudu všet­ky slová Hos­podina, ich Boha, ktoré im Hos­podin, ich Boh, po ňom po­slal, teda všet­ky tieto slová. 2 Tu Hóšajov syn Azar­ja, Káreachov syn Jóchanan a všet­ci od­boj­ní muži po­vedali Jeremiášovi: Hovoríš lož! Hos­podin, náš Boh, ťa ne­pos­lal s týmto od­kazom: Nechoďte ako cudzin­ci bývať do Egyp­ta. 3 Nérijov syn Báruch ťa huc­ká proti nám, chce nás vy­dať do ruky Chal­dejov, aby nás usmr­tili, alebo od­vliek­li do Babylonu. 4 Káreachov syn Jóchanan, všet­ci velitelia od­dielov i všetok ľud ne­počúvali hlas Hos­podina, aby zo­stali v Judsku. 5 Káreachov syn Jóchanan a všet­ci velitelia od­dielov vzali všet­ky zvyšky Júdu zo všet­kých národov, kde boli rozp­týlené, aby v Judsku bývali ako cudzin­ci — 6 čiže mužov, ženy, deti, kráľov­ské dcéry a všet­kých, ktorých ponechal veliteľ teles­nej stráže Nebúzaradan pri Gedal­jovi, synovi Achikáma, syna Šáfana, ako aj proroka Jeremiáša a Nérijov­ho syna Bárucha — 7 a od­išli do Egyp­ta, lebo ne­počúvali Hos­podinov hlas. Došli až po Tach­pan­chés. 8 V Tachpanchése za­znelo Jeremiášovi Hos­podinovo slovo: 9 Vez­mi si do rúk veľké kamene, ukry ich pod dlažbu z tehličiek pri vchode do faraónov­ho domu v Tachpanchése, ale tak, aby to videli jud­skí muži. 10 Po­vedz im: Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Hľa, pošlem a pri­vediem babylon­ského kráľa Nebúkad­necara, môj­ho služob­níka, aby som po­stavil jeho trón na tieto kamene, ktoré som ukryl, a na nich roz­tiah­ne svoj bal­dachýn. 11 Príde a porazí Egypt. Kto si za­slúži sm­rť, pôj­de na sm­rť, kto zajatie, do zajatia, kto meč, pod meč. 12 Založí oheň v egyptských chrámoch, vy­páli ich a od­vlečie ich bohov do zajatia. Vy­čis­tí Egypt, ako si pas­tier vy­čis­tí ob­lek, a po­tom od­tiaľ v pokoji odíde. 13 Doláme stĺpy Chrámu Sln­ka, ktorý je v Egypte, vy­páli chrámy egypt­ských bohov.

EkumenickýJeremiáš43

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček