EkumenickýJeremiáš35

Jeremiáš

Poslušnosť Rechábovcov1 Slovo, ktoré v dňoch jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina: 2 Choď k domu Rechábov­cov, pre­hovor s nimi, za­veď ich do Hos­podinov­ho domu, do nie­ktorej z jeho miest­nos­tí, a ponúk­ni ich vínom. 3 Vzal som teda Jaazan­ju, syna Jir­meju, syna Chabacin­ju, a jeho bratov, všet­kých jeho synov a celú rodinu Rechábov­cov 4 a pri­viedol som ich do Hos­podinov­ho domu, do miest­nos­ti synov Božieho muža Chánana, Jig­dal­jov­ho syna, ktorá bola vedľa miest­nos­ti kniežat, nad iz­bou strážcu prahu Maaséju, Šal­lúmov­ho syna. 5 Pred­ložil som pred synov domu Rechábov­cov pl­né čaše vína i kalichy a vy­zval som ich: Pite víno! 6 Po­vedali mi: Ne­pijeme víno. Rechábov syn Jónadab, náš otec, nám po­vedal: Ni­kdy ne­pite víno, ani vy, ani vaši synovia, 7 ani ne­stavaj­te domy, ne­sej­te semeno, ne­saďte a ne­vlast­nite vinice, bývaj­te v stanoch po všet­ky vaše dni, aby ste sa dožili mnohých dní tu na zemi, na ktorej ste pút­nici. 8 Po­slúchame hlas nášho otca Jónadaba, Rechábov­ho syna, vo všet­kom, čo nám pri­kázal, pre­to po celý život ne­pijeme víno ani my, ani naši synovia, ani naše ženy, ani naše dcéry, 9 ani ne­staviame domy na bývanie, ne­máme vinice, ani polia, ani osivo. 10 Bývame v stanoch, po­slúchame a konáme všet­ko, čo nám pri­kázal náš otec Jónadab. 11 Keď však voj­sko babylon­ského kráľa Nebúkad­necara pri­tiah­lo proti krajine, po­vedali sme: Poďte, voj­dime do Jeruzalema pred voj­skom Chal­dejov a pred voj­skom Sýrčanov, a tak sme zo­stali v Jeruzaleme. 12 Jeremiášovi za­znelo Hos­podinovo slovo: 13 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Choď a po­vedz mužom Jud­ska a obyvateľom Jeruzalema: Či si nech­cete vziať po­učenie a nebudete počúvať moje slová? — znie výrok Hos­podina. 14 Príkaz Rechábov­ho syna Jónadaba, ktorý za­kázal svojim synom piť víno, sa za­chováva až pod­nes, pre­tože po­slúchajú príkaz svoj­ho ot­ca. Ja k vám ne­us­tále hovorím, ale ma ne­pos­lúchate. 15 Stále k vám po­sielam svojich služob­níkov, prorokov, s odkazom: Od­vráťte sa všet­ci od svojej zlej ces­ty, na­prav­te svoje skut­ky a nechoďte za cudzími boh­mi, aby ste im slúžili. Po­tom budete bývať v krajine, ktorú som dal vám i vašim ot­com. Vy ste však nez­bys­trili sluch a ne­pos­lúchali ste ma. 16 Synovia Jónadaba, Rechábov­ho syna, za­chovávali príkaz svoj­ho ot­ca, ktorý im dal, ale ten­to ľud ma ne­pos­lúchal. 17 Pre­to toto hovorí Hos­podin, Boh zá­stupov, Boh Iz­raela: Na Júdu a na všet­kých obyvateľov Jeruzalema do­pus­tím všet­ko nešťas­tie, ktorým som im hrozil, pre­tože som k nim hovoril, ale ne­pos­lúchali, volal som, ale ne­od­povedali. 18 Domu Rechábov­cov však Jeremiáš po­vedal: Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Pre­tože ste po­slúchali príkaz svoj­ho otca Jónadaba a všet­ko ste konali tak, ako vám pri­kázal, 19 tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Rod Jónadaba, Rechábov­ho syna, ktorý mi slúži po celý život, ne­vyhynie.

EkumenickýJeremiáš35

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček