EkumenickýJeremiáš40

Jeremiáš

Jeremiáš u Gedalju1 Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi, keď ho pre­pus­til veliteľ teles­nej stráže Nebúzaradan z Rámy. Keď sa ho ujal, bol spútaný reťazami medzi os­tat­nými jeruzalem­skými a jud­skými zajat­cami, ktorých zajímali do Babylonu. 2 Veliteľ teles­nej stráže vzal Jeremiáša a po­vedal mu: Hos­podin, tvoj Boh, pred­povedal nešťas­tie tomuto mes­tu. 3 Hos­podin spl­nil a urobil, ako po­vedal, lebo ste hrešili proti Hos­podinovi a ne­pos­lúchali ste ho, pre­to vás pos­tihol ten­to údel. 4 Hľa, dnes ťa vy­slobodím z reťazí, ktoré máš na rukách. Ak sa ti páči ísť so mnou do Babylonu, poď, budem na teba do­zerať. Ak sa ti ne­poz­dáva ísť so mnou do Babylonu, zo­staň tu! Po­zri, celá krajina je pred tebou, choď, kde uznáš za dob­ré a správ­ne. 5 Ak chceš radšej zo­stať tu, choď ku Gedal­jovi, synovi Achikáma, synovi Šáfana, ktorého babylon­ský kráľ ustanovil nad jud­skými mes­tami, bývaj s ním medzi ľudom, alebo choď, kam­koľvek sa ti za­páči ísť. Po­tom mu dal veliteľ teles­nej stráže po­traviny a dary na ces­tu a pre­pus­til ho. 6 Jeremiáš od­išiel k Achikámovmu synovi Gedal­jovi do Mic­py a býval s ním upro­stred ľudu, ktorý zo­stal v krajine. 7 Všet­ci voj­vod­covia od­dielov, ktorí sa zdržiavali v poli so svojím mužs­tvom, sa do­zvedeli, že babylon­ský kráľ ustanovil Achikámov­ho syna Gedal­ju na čelo krajiny, že mu zveril aj mužov, ženy, deti a bedárov krajiny, ktorých ne­od­vied­li do Babylonu. 8 Ku Gedal­jovi do Mic­py prišiel Ne­tan­jov syn Jišmáel, Jóchanan a Jonatán, synovia Káreacha, Serája, syn Tan­chumeta, a synovia Éfaja z Netófy, Jaazan­ja, syn Maakaťana; prišli aj so svojimi ľuďmi. 9 Gedal­ja, syn Achikáma, syn Šáfana, sa im a ich mužom za­prisahal: Neboj­te sa slúžiť Chal­dejom, zo­staňte v krajine a slúžte babylon­skému kráľovi a bude vám dob­re. 10 Po­zrite, ja bývam v Micpe ako zá­stup­ca pred Chal­dej­mi, ktorí pri­chádzajú k nám. Vy po­zbieraj­te úrodu vína, ovocia a oleja, uložte to do svojich nádob a bývaj­te vo svojich mes­tách, ktoré si ob­sadíte. 11 Aj Júdov­ci, ktorí bývali v Moábsku, medzi Amónčan­mi, v Edómsku a v rôznych krajinách, počuli, že babylon­ský kráľ nechal zvyšky z Júdu a ustanovil na ich čelo Gedal­ju, syna Achikáma, syna Šáfana. 12 Po­tom sa všet­ci Júdov­ci vrátili zo všet­kých miest, kam sa roz­pŕch­li, prišli do Jud­ska ku Gedal­jovi do Mic­py a po­zbierali veľmi veľa vína a ovocia. Zavraždenie Gedalju13 Jóchanan, Káreachov syn, a všet­ci voj­vod­covia od­dielov, ktoré sa zdržiavali v poli, prišli ku Gedal­jovi do Mic­py 14 a po­vedali mu: Vieš, že amón­sky kráľ Baálís po­slal Ne­tan­jov­ho syna Jišmáela, aby ťa za­bil? No Achikámov syn Gedal­ja im ne­veril. 15 Jóchanan, syn Káreacha, po­tajom­ky po­vedal Gedal­jovi v Micpe: Pôj­dem a za­bijem Jišmáela, syna Ne­tan­jov­ho, ni­kto sa to nedoz­vie. Prečo by ťa mal za­biť? To by sa roz­pŕch­li všet­ci Júdov­ci, ktorí sa zhromaždili okolo teba, a zvyšky Júdu by za­hynuli. 16 Achikámov syn Gedal­ja však po­vedal Jóchananovi, Káreachov­mu synovi: Nerob to! Veď ty hovoríš lož o Jišmáelovi.

EkumenickýJeremiáš40

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček