EkumenickýJeremiáš11

Jeremiáš

Porušenie zmluvy1 Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi: 2 Čuj­te slová tej­to zmluvy, hovor­te ľuďom Jud­ska a obyvateľom Jeruzalema. 3 Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Pre­kliaty je človek, ktorý ne­pos­lúcha slová tej­to zmluvy, 4 ktorú som dal vašim ot­com v čase, keď som ich vy­viedol z Egypta, zo želez­nej pece. Vtedy som po­vedal: Po­slúchaj­te môj hlas, rob­te všet­ko, čo som vám pri­kázal, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 5 Tak spl­ním prísahu, ktorou som sa za­viazal vašim ot­com, že im dám krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ako je to dnes. Vtedy som od­povedal: Nech sa tak stane, Hos­podin! 6 Po­tom mi Hos­podin po­vedal: Rozh­lás všet­ky tieto slová v judských mes­tách a na uliciach Jeruzalema. Tam po­vieš: Počúvaj­te slová tej­to zmluvy a za­chovávaj­te ich. 7 Veď som veľmi prí­zvukoval vašim ot­com, a to vtedy, keď som ich vy­viedol z Egypta, a až po ten­to deň som stále zdôrazňoval toto: Po­slúchaj­te môj hlas! 8 Oni však ne­počúvali, ani nez­bys­trili sluch, ale každý kráčal v tvrdosti svoj­ho zlého srd­ca. Spl­ním na nich všet­ky slová tej­to zmluvy, ktorú som im dal, aby ju za­chovávali, ale nerobili tak. 9 Hos­podin mi po­vedal: U Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema sa zis­tilo sprisahanie. 10 Vrátili sa k hriechom dáv­nych ot­cov, odo­preli po­slúchať moje slová, ba chodili za inými boh­mi, aby im slúžili. Dom Iz­raela a dom Júdu porušili zmluvu, ktorú som uzav­rel s ich ot­cami. 11 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Zošlem na nich nešťas­tie, pred ktorým nebudú môcť unik­núť, po­tom budú ku mne volať, ale ne­vypočujem ich. 12 Jud­ské mes­tá a obyvatelia pôj­du a budú volať o pomoc bohov, ktorým pálili kadid­lo; tí ich však v čase nešťas­tia nezach­ránia. 13 Koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko ol­tárov ste po­stavili Haneb­nos­ti, ol­tárov na pálenie kadid­la Baálovi. 14 Ty však ne­pros za ten­to ľud, ne­pred­kladaj zaň pros­bu ani mod­lit­bu, lebo keď budú ku mne volať vo svojom nešťas­tí, ne­vypočujem ich. 15 Čo chce môj miláčik v mojom dome, kde iba ú­klady strojí? Či sľuby a po­svät­né mäso od­stránia tvoje nešťas­tie, že opäť budeš môcť plesať? 16 Zelenou olivou, ok­rášlenou krás­nym ovocím po­menoval ťa Hos­podin. V hukote veľkej búr­ky za­pálil na nej oheň a spálil jej vet­vy. 17 Hos­podin zá­stupov, ktorý ťa za­sadil, po­hrozil ti nešťas­tím pre zlo domu Iz­raela a domu Júdu, ktorého sa do­púšťali, aby mňa urážali, a pálili kadid­lo Baálovi. Úklady rodákov18 Hos­podin ma po­učil a po­chopil som to, keď mi ukázal ich výčiny. 19 Bol som ako krot­ký baránok vedený na za­bitie, ani som ne­vedel, že stroja proti mne ú­klady: Zničme strom v jeho miaz­ge, vy­koreňme ho zo zeme živých, aby sa ne­spomínalo jeho meno. 20 Hos­podin zá­stupov, ty súdiš spravod­livo a skúmaš ob­ličky i srd­ce. Kiežby som uvidel tvoju po­mstu na nich, veď tebe som po­stúpil svoj spor. 21 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin ľuďom v Anatóte, ktorí číhajú na môj život a pri­tom hovoria: Ne­prorokuj v mene Hos­podina a nezom­rieš našou rukou. 22 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Veru, navštívim ich. Mladíci po­mrú mečom, ich synovia a dcéry zas po­mrú hladom. 23 Nezos­tane z nich ani zvyšok, lebo pri­vediem nešťas­tie na ľudí v Anatóte v roku ich navštívenia.

EkumenickýJeremiáš11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček