EkumenickýJeremiáš34

Jeremiáš

Výstraha Cidkijovi1 Slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina, keď Nebúkad­necar, babylon­ský kráľ, a celé jeho voj­sko, všet­ky kráľov­stvá zeme, ktoré boli v jeho pod­ručí, a všet­ky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všet­kým jeho mes­tám: 2 Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Choď a hovor s judským kráľom Cid­kijom. Po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin: Hľa, toto mes­to som vy­dal do ruky babylon­ského kráľa a on ho vy­páli. 3 Ani ty sa ne­vys­lobodíš z jeho ruky, určite ťa chytia a vy­dajú do jeho ruky; zoči-voči uvidíš babylon­ského kráľa, bude s tebou hovoriť z tváre do tváre a pôj­deš do Babylonu. 4 Jud­ský kráľ Cid­kija, vy­počuj si slovo Hos­podina: Toto ti hovorí Hos­podin: Nezom­rieš mečom! 5 Zo­mrieš v pokoji. Ako za­paľovali vat­ry pri poh­rebe tvojich ot­cov, predošlých kráľov, ktorí boli pred tebou, tak budú za­paľovať vat­ry aj pri tvojom poh­rebe a budú nad tebou nariekať: Ach, pane! Veď ja som po­vedal to slovo — znie výrok Hos­podina. 6 Prorok Jeremiáš po­vedal jud­skému kráľovi Cid­kijovi všet­ky tieto slová v Jeruzaleme, 7 za­tiaľ čo voj­sko babylon­ského kráľa bojovalo proti Jeruzalemu a proti zvyšným jud­ským mes­tám: proti Lakíšu a Azéke. Tie sa totiž ud­ržali ako pev­nos­ti medzi jud­skými mes­tami. Zotročenie prepustených otrokov8 Slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina, keď kráľ Cid­kija uzav­rel zmluvu so všet­kým ľudom, ktorý bol v Jeruzaleme, že vy­hlási pre­pus­tenie, 9 podľa ktorého každý pre­pus­tí na slobodu svoj­ho heb­rej­ského ot­roka a svoju heb­rej­skú ot­rokyňu, aby už ni­kto ned­ržal v otroctve svoj­ho heb­rej­ského súk­meňov­ca. 10 Všet­ky kniežatá a všet­ci ľudia, ktorí pri­stúpili na zmluvu, že každý pre­pus­tí na slobodu svoj­ho ot­roka a svoju ot­rokyňu, ani ich už viac nebude zo­tročovať, po­slúch­li a pre­pus­tili ich. 11 Po­tom však ot­rokov a ot­rokyne, pred­tým pre­pus­tených na slobodu, opäť pri­vied­li a násil­ne z nich urobili ot­rokov a ot­rokyne. 12 Tu za­znelo Jeremiášovi slovo od Hos­podina: 13 Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja sám som uzav­rel zmluvu s otcami vtedy, keď som ich vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva, 14 že po sied­mich rokoch každý pre­pus­tí na slobodu svoj­ho heb­rej­ského brata, ktorý sa mu predal. Šesť rokov ti bude slúžiť, po­tom ho pre­pus­tíš zo služby u teba na slobodu. Vaši ot­covia ma však ne­počúvali, nez­bys­trili sluch. 15 Vy ste sa teraz ob­rátili, urobili ste, čo je správ­ne v mojich očiach, keď každý vy­hlásil svoj­mu blížnemu, že do­stáva slobodu, a predo mnou, v dome, ktorý sa nazýva mojím menom, ste uzav­reli zmluvu. 16 Po­tom ste však znova znes­vätili moje meno, keď ste opäť pri­vied­li svoj­ho ot­roka alebo ot­rokyňu, ktorým ste dali ú­pl­nú slobodu, a donútili ste ich, aby u vás zo­stali ako ot­roci a ot­rokyne. 17 Pre­to Hos­podin hovorí toto: Vy ste ma ne­pos­lúch­li, keď mal každý z vás svoj­mu bratovi a svoj­mu blížnemu vy­hlásiť pre­pus­tenie na slobodu. Teraz vám ja vy­hlasujem pre­pus­tenie — znie výrok Hos­podina — ale pre meč, mor a hlad, a urobím vás po­strachom pre všet­ky kráľov­stvá zeme. 18 Mužom, ktorí pre­stúpili moju zmluvu a nedod­ržali pod­mien­ky zmluvy, ktorú uzav­reli predo mnou, urobím ako teľatám, ktoré rozťali na dvoje a pre­chádzali medzi ich časťami. 19 Jud­ské a jeruzalem­ské kniežatá, eunuchov i kňazov a všet­kých ľudí krajiny, ktorí pre­chádzali po­medzi jej čas­ti, 20 vy­dám do ruky ich ne­priateľov a do ruky tých, čo im strieh­nu na život, takže ich mŕt­voly budú po­kr­mom pre nebes­ké vtáky a poľnú zver. 21 Aj jud­ského kráľa Cid­kiju a jeho kniežatá vy­dám do ruky ich ne­priateľov a do ruky tých, čo strieh­nu na ich život, do rúk voj­ska babylon­ského kráľa, ktoré od vás od­tiah­lo. 22 Hľa, znie výrok Hos­podina — vy­dám roz­kaz a vrátim ich k tomuto mes­tu, budú naň útočiť, zauj­mú ho a spália a jud­ské mes­tá zmením na ne­obývanú pu­statinu.

EkumenickýJeremiáš34

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček