EkumenickýJeremiáš18

Jeremiáš

Podobenstvo o hrnčiarovi1 Slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina: 2 Vstaň, choď do hr­nčiarov­ho domu a tam ti oznámim svoje slová. 3 Zo­stúpil som teda do hr­nčiarov­ho domu; práve pracoval na hr­nčiar­skom kruhu. 4 Keď sa mu ne­vydarila nádoba, na ktorej práve pracoval, ako sa to stáva s hlinou v ruke hr­nčiara, začal znova a urobil z nej inú nádobu, ako hr­nčiar uznal za dob­ré. 5 Hos­podin ku mne pre­hovoril tak­to: 6 Či ja ne­môžem s vami urobiť ako ten­to hr­nčiar — znie výrok Hos­podina? Ako je hlina v ruke hr­nčiara, tak ste vy, dom Iz­raela, v mojej ruke. 7 Raz po­hrozím nie­ktorému národu alebo nie­ktorému kráľov­stvu, že ho vy­korením a zničím. 8 Ak sa však ten národ od­vráti od zla, ktoré som mu vy­čítal, po­tom upus­tím od nešťas­tia, ktoré som mu za­mýšľal urobiť. 9 Inokedy zas oznámim nie­ktorému národu alebo kráľov­stvu, že ho znova vy­budujem a vy­sadím. 10 Ak však bude robiť, čo je predo mnou zlé a nebude ma po­slúchať, vtedy oľutujem to dob­ro, čo som mu za­mýšľal urobiť. 11 Teraz po­vedz mužom Jud­ska a obyvateľom Jeruzalema: Toto hovorí Hos­podin: Chys­tám pre vás nešťas­tie. Každý nech sa vráti zo svojej zlej ces­ty a nech na­praví svoje ces­ty a skut­ky! 12 Od­povedali: Ni­kdy! My máme pred sebou svoje vlast­né plány a každý z nás chce konať podľa svoj­ho zlého za­tvr­deného srd­ca. Nepochopiteľné odpadnutie Izraela13 Toto hovorí Hos­podin: Spýtaj­te sa národov, či nie­kto počul čosi podob­né. Hroz­nú vec urobila pan­na Iz­rael. 14 Môže sa zo skaly Sir­jónu stratiť libanon­ský sneh? Vy­schnú azda tieto cudzie, studené a zurčiace vody? 15 Môj ľud však na mňa za­budol, spaľoval kadid­lo ničom­ným bôžikom, ktorí mu na jeho ces­tách, na dáv­nych chod­níkoch spôsobili, aby sa po­tkol a chodil bočnými chod­ník­mi, po ne­up­ravenej ces­te, 16 aby zmenil svoju krajinu na púšť, na večný po­smech. Ktokoľvek ňou prej­de, zhrozí sa a po­krúti hlavou. 17 Rozoženiem ich pred ne­priateľmi ako východ­ný vietor, ukážem im chr­bát, nie tvár, v deň ich núdze. Nástrahy proti Jeremiášovi18 Po­vedali: Poďte a vy­mys­lime nejaké plány proti Jeremiášovi. Veď u kňaza nezanik­la múd­rosť ani rada u mudrca, ani reč u proroka. Poďte, porazíme ho jazykom. 19 Po­zri na mňa, Hos­podin, a počuj hlas mojich protiv­níkov! 20 Môže byť dob­ro od­menené zlom? Veď pre mňa vy­kopali jamu! Spomeň si, že som stál pred tebou, aby som hovoril pre ich dob­ro a od­vrátil od nich tvoj hnev. 21 Pre­to vy­daj ich synov hladu a vy­daj ich moci meča, nech sú ich ženy bez­det­né a ovdovené, ich mužov nech zmár­ni sm­rť a ich mladíkov nech porazí meč v boji. 22 Z ich domov nech sa ozýva kvílenie, keď náh­le pri­vedieš na nich zá­stup ničiteľov, lebo vy­kopali jamu, aby ma polapili, a osíd­la na­stavili mojim nohám. 23 Ty však, Hos­podin, po­znáš všet­ky ich vražed­né plány proti mne. Ne­od­pus­ti im ich vinu ani ich hriech nezot­ri spred svojej tváre! Nech padajú pred tebou a v čase svoj­ho hnevu konaj proti nim.

EkumenickýJeremiáš18

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček