EkumenickýJeremiáš23

Jeremiáš

Proti zlým pastierom1 Beda pas­tierom, ktorí nechávajú hynúť a roz­háňajú stádo mojej pas­tviny — znie výrok Hos­podina. 2 Pre­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela, proti pas­tierom, ktorí pasú môj ľud: Vy ste rozoh­nali a rozp­týlili moje stádo a nedo­hliadali ste naň. Ja vás navštívim pre vaše zlé skut­ky — znie výrok Hos­podina. 3 Ja po­zbieram zvyšky svoj­ho stáda zo všet­kých krajín, kam som ich rozt­rúsil, a opäť ich pri­vediem na ich pas­tvu, bude sa im dariť a rozm­nožia sa. 4 Dám im pas­tierov, ktorí ich budú pásť, nebudú sa viac obávať alebo strachovať a nebude z nich chýbať — znie výrok Hos­podina. Dávidov potomok5 Hľa, prídu dni — znie výrok Hos­podina —, že vzbudím Dávidovi spravod­livý výhonok. Bude panovať ako kráľ, bude si múd­ro počínať a v krajine bude konať podľa práva. 6 Za jeho dní Júda do­siah­ne spásu, Iz­rael bude bývať v bezpečí. Toto je meno, ktorým sa budú volať: Hos­podin je naša spravod­livosť. 7 Pre­to hľa, blíži sa čas — znie výrok Hos­podina —, keď už nebudú hovoriť: Akože žije Hos­podin, ktorý vy­viedol synov Iz­raela z Egypta, 8 ale: Akože žije Hos­podin, ktorý vy­viedol a pri­viedol po­tom­stvo Iz­raelov­ho domu zo sever­nej krajiny a zo všet­kých krajín, do ktorých ich rozoh­nal. Vrátia sa do vlast­nej krajiny. Výroky o falošných prorokoch9 O prorokoch: Srd­ce mi puká v hrudi trasú sa mi všet­ky kos­ti, som ako opitý človek, ako muž pre­možený vínom pred Hos­podinom a pred jeho svätými slovami. 10 Veď zem je pre­pl­nená cudzoložník­mi, pre kliat­bu smúti krajina, vy­sychajú step­né pas­tviny. Náh­lia sa za zlým, ich silou je bez­právie. 11 Veď prorok i kňaz sa od­cudzili, ba aj v mojom dome som našiel ich bez­právie — znie výrok Hos­podina. 12 Pre­to ich ces­ta bude klz­ká, vo tme sa po­tknú a pad­nú na nej. Zošlem na nich nešťas­tie v roku ich po­tres­tania — znie výrok Hos­podina. 13 U prorokov Samárie som síce videl po­horšujúcu vec: prorokovali v mene Baála a za­vádzali môj ľud, Iz­rael. 14 No u jeruzalemských prorokov som videl ohav­nosť: do­púšťali sa cudzoložs­tva a pod­vodu, utvr­dzovali zločin­cov, aby nezanechali hriech. Pre mňa sú všet­ci ako Sodoma a jeho obyvatelia ako Gomora. 15 Pre­to Hos­podin zá­stupov hovorí o prorokoch toto: Veru na­kŕmim ich palinou a na­pojím ich ot­rávenou vodou, lebo od jeruzalem­ských prorokov prešla bez­božnosť na celú krajinu. 16 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov: Ne­počúvaj­te slová prorokov, ktorí vám prorokujú, oni vás totiž za­vádzajú. Hovoria iba vidinu vlast­ného srd­ca, ale nie to, čo je z Hospodinových úst. 17 Tým, ktorí opo­vr­hujú Hos­podinovým slovom, stále hovoria: Budete mať po­koj! Každému, kto kráča so za­tvrd­nutým srd­com, hovoria: Ne­príde na vás po­hroma! 18 Veď kto stál v rade Hos­podinovej, aby videl a počul jeho slovo? Kto si všímal a počúval jeho slovo? 19 Hľa, Hos­podinova vích­rica! Vzplanul hnev a víchor zúri nad hlavou bez­božníkov. 20 Hos­podinov hnev sa ne­od­vráti, kým ne­vykoná a ne­spl­ní plány svoj­ho srd­ca. V posledných dňoch to jas­ne po­chopíte! 21 Ne­pos­lal som tých­to prorokov, oni sa však ponáhľajú; nehovoril som k nim, oni pred­sa prorokujú. 22 Keby boli medzi mojimi rad­cami, oznámili by moje slová môj­mu ľudu, od­vrátili by ich od ich zlej ces­ty a od ich zlých skut­kov. 23 Som Bohom iba zblíz­ka? — znie výrok Hos­podina — a zďaleka nie som Boh? 24 Ak sa nie­kto akokoľvek skryje, či ho ne­vidím? — znie výrok Hos­podina. Či ja ne­na­pĺňam nebesá i zem? — znie výrok Hos­podina. 25 Počul som, čo hovoria proroci, ktorí prorokujú v mojom mene klam­stvo. Hovoria: Mal som sen! Mal som sen! 26 Do­kedy to bude tak­to? Je azda niečo v srdci prorokov, ktorí prorokujú klam­stvo, čo sami vy­mys­leli? 27 Naz­dávajú sa, že svojimi snami, ktoré si medzi sebou rozp­rávajú, uvedú moje meno u môjho ľudu do za­bud­nutia, ako ich ot­covia za­bud­li na moje meno pre Baála? 28 Prorok, ktorý má sen, nech rozp­ráva iba sen, kto však má moje slovo, nech moje slovo podáva prav­divo. Čo má spoločné slama so zrnom? — znie výrok Hos­podina. 29 Či nie je moje slovo ako oheň — znie výrok Hos­podina — a ako kladivo, čo dr­ví skalu? 30 Pre­to ja som proti prorokom — znie výrok Hos­podina —, ktorí si na­vzájom krad­nú moje slová. 31 Som proti prorokom — znie výrok Hos­podina —, ktorí svoju reč pred­nášajú ako môj výrok. 32 Som proti tým prorokom, ktorí snívajú lži — znie výrok Hos­podina — o nich rozp­rávajú a môj ľud svojím klam­stvom a chvas­tún­stvom uvádzajú do omylu. Ja som ich pred­sa ne­pos­lal ani ne­poveril a vôbec tomuto ľudu nebudú na osoh — znie výrok Hos­podina. Hospodinovo bremeno33 Ak sa ťa spýta ten­to ľud, prorok alebo kňaz: Čo je Hos­podinovo bremeno? , od­povieš im: Vy ste bremeno, pre­to vás od­hodím — znie výrok Hos­podina. 34 Keď prorok, kňaz alebo nie­kto z ľudu po­vie: Bremeno Hos­podina! , po­tres­tám toho človeka i jeho dom. 35 Tak­to na­vzájom medzi sebou hovor­te: Čo od­povedal Hos­podin? Čo po­vedal Hos­podin? 36 Hos­podinovo bremeno viac ne­spomínaj­te, lebo pre každého je bremenom jeho slovo. Pre­krútili ste slová živého Boha, Hos­podina zá­stupov, nášho Boha. 37 Toto po­vieš prorokovi: Čo ti od­povedal Hos­podin? alebo: Čo po­vedal Hos­podin? 38 Ak však budete hovoriť: Bremeno Hos­podina, tak Hos­podin od­povie: Keďže ste po­užili toto slovo — Bremeno Hos­podina, hoci som vám za­kázal, aby ste hovorili: Bremeno Hos­podina, 39 určite zo­dvih­nem a od­hodím od seba vás i mes­to, ktoré som dal vám i vašim ot­com. 40 Za­hr­niem vás večnou han­bou a večnou po­tupou, na ktorú sa nezabud­ne.

EkumenickýJeremiáš23

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček