EkumenickýJeremiáš20

Jeremiáš

Pašchúr uväznil Jeremiáša1 Kňaz Pašchúr, syn Im­méra, do­zor­ca a pred­stavený v Hospodinovom dome, počul Jeremiáša prorokovať tieto slová. 2 Pašchúr dal proroka Jeremiáša zbiť a zo­vrieť do klady, ktorá bola vedľa hor­nej Ben­jamínovej brány pri Hos­podinovom dome. 3 Na­sledujúce ráno Pašchúr Jeremiáša z klady pre­pus­til. Jeremiáš mu po­vedal: Hos­podin ťa nebude volať Pašchúr, ale Hrôza je na­okolo. 4 Toto ti hovorí Hos­podin: Urobím z teba hrôzu pre teba a pre všet­kých, ktorí ťa milujú; pad­nú mečom svojich ne­priateľov a tvoje oči sa budú na to dívať. A celé Jud­sko vy­dám do ruky babylon­ského kráľa; od­vlečie ich do Babylonu a po­bije ich mečom. 5 Všetok majetok toh­to mes­ta, všet­ko jeho imanie, všet­ky jeho drahocen­nos­ti, všet­ky po­klady jud­ských kráľov vy­dám do rúk ich ne­priateľov, vy­plienia ich, vez­mú a od­nesú do Babylonu. 6 Ty, Pašchúr, a všet­ci obyvatelia tvoj­ho domu, pôj­dete do babylon­ského zajatia. Pôj­deš do Babylonu a tam zo­mrieš, tam po­chovajú teba i všet­kých, ktorí ťa milujú a ktorým si falošne prorokoval. Vnútorný zápas proroka7 Zvábil si ma, Hos­podin, a dal som sa zvábiť, moc­ne si ma pri­tiahol k sebe a pre­mohol si ma. Celý deň som na po­smech, každý sa mi po­smieva. 8 Kedykoľvek hovorím, musím kričať: Násilie a lúpež! musím volať. Veď Hos­podinovo slovo mi celý deň prináša po­tupu a výs­mech. 9 Po­vedal som: Nebudem ho pri­pomínať a ne­poviem už ani slovo v jeho mene. V srdci ma však slovo pálilo ako blčiaci oheň, za­držiavaný v mojich kos­tiach. Snažil som sa ho v sebe za­držať, ale ne­vládal som. 10 Počúvam zlomyseľné šep­kanie mnohých: Hrôza je na­okolo! Udaj­te ho! Udáme ho! Všet­ci moji priaz­niv­ci strieh­nu na moje po­tknutie. Azda sa dá zviesť, pre­môžeme ho a vy­pom­stíme sa na ňom. 11 Hos­podin je so mnou ako moc­ný hr­dina, pre­to sa moji prena­sledovatelia po­tknú a nič ne­zmôžu. Utŕžia han­bu, že nič nedosiah­li, han­bu večnú a nezabud­nuteľnú. 12 Hos­podin zá­stupov, ktorý skúmaš spravod­livého, ktorý vidíš do ob­ličiek i srd­ca, chcem vidieť, ako sa na nich vy­pom­stíš, veď tebe som zveril svoj spor. 13 Spievaj­te Hos­podinovi, oslavuj­te Hos­podina, lebo vy­tr­hol život úbožiaka z ruky zločinov. 14 Pre­kliaty deň, v ktorom som sa narodil! Deň, keď ma porodila moja mat­ka, nech nie je požeh­naný! 15 Pre­kliaty muž, ktorý oznámil môj­mu ot­covi: Narodilo sa ti dieťa, chlapec! a na­pl­nil ho radosťou. 16 Nech je ten muž ako mes­tá, ktoré Hos­podin bez milos­ti roz­vrátil. Ráno nech počuje krik a na polud­nie pop­lašné znamenie, 17 lebo ma ne­u­smr­til v matkinom lone, aby sa mi mat­ka stala hrobom a jej lono aby zo­stalo so mnou navždy tehot­né. 18 Prečo som vy­šiel z matkinho lona? Aby som videl trápenie a žiaľ? Aby sa v hanbe míňali moje dni?

EkumenickýJeremiáš20

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček