EkumenickýJeremiáš37

Jeremiáš

Kráľovi poslovia u Jeremiáša1 Na­mies­to Jójakimov­ho syna Kon­ju stal sa kráľom Joziášov syn Cid­kija. Babylon­ský kráľ Nebúkad­necar ho ustanovil za kráľa v Judsku. 2 No ani on sám, ani jeho služob­níci, ani ľud krajiny ne­počúvali slová Hos­podina, ktoré oznamoval pro­stred­níc­tvom proroka Jeremiáša. 3 Tu kráľ Cid­kija po­slal Šelem­jov­ho syna Jehúkala a kňaza Cefan­ju, Maaséjov­ho syna, k prorokovi Jeremiášovi s odkazom: Mod­li sa za nás k Hospodinovi, nášmu Bohu! 4 Jeremiáš sa voľne po­hyboval medzi ľudom, ešte ho nedali do väzenia. 5 Vtedy faraónovo voj­sko vy­razilo z Egypta. Keď sa však o tom do­zvedeli Chal­deji, ktorí ob­liehali Jeruzalem, od­tiah­li od Jeruzalema. 6 Prorokovi Jeremiášovi za­znelo slovo Hos­podina: 7 Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Toto po­vedz jud­skému kráľovi, ktorý vás po­slal ku mne vy­pytovať sa: Hľa, faraónovo voj­sko, ktoré vám vy­šlo na po­moc, sa vráti do svojej krajiny, do Egyp­ta. 8 Chal­deji sa však vrátia, zaútočia na toto mes­to, zauj­mú ho a vy­pália ohňom. 9 Toto hovorí Hos­podin: Ne­klam­te samých seba, keď si mys­líte: Chal­deji od nás konečne od­išli. Veď oni ne­odišli. 10 Aj keby ste porazili celé voj­sko Chal­dejov, ktoré bojuje proti vám, a zo­stalo by z nich nie­koľko ranených mužov, každý by sa zdvihol vo svojom stane a ohňom by spálili toto mes­to. Uväznenie Jeremiáša11 Keď pred faraónovým voj­skom od­tiah­lo od Jeruzalema voj­sko Chal­dejov, 12 Jeremiáš vy­šiel z Jeruzalema a chcel odísť do kraja Ben­jamínov­cov, aby tam pre­vzal dedičný podiel medzi ľudom. 13 Keď bol v Benjamínskej bráne, bol tam veliteľ stráže menom Jirij­ja, syn Šelem­ju, syn Chanan­ju. Ten za­držal proroka Jeremiáša a vy­čítal mu: Ty chceš pre­beh­núť k Chaldejom! 14 Jeremiáš od­povedal: To je lož! Ja nech­cem pre­beh­núť k Chaldejom! Jirij­ja ho však ne­počúval, chytil Jeremiáša a za­viedol ho pred kniežatá. 15 Kniežatá sa roz­zúrili na Jeremiáša, dali ho zbiť a uvr­h­li ho do väzenia v dome pisára Jonatána; urobili z neho totiž väz­nicu. 16 Jeremiáš sa tak do­stal do klenutej čas­ti domu s cisternou. Tam musel Jeremiáš zo­stať mnoho dní. 17 Kráľ Cid­kija po­slal poňho, dal ho vy­viesť a vo svojom dome sa ho kráľ po­tajom­ky vy­pytoval: Je nejaký výrok od Hos­podina? Jeremiáš po­vedal: Je, a ešte do­dal: Do­staneš sa do ruky babylon­ského kráľa. 18 Nato sa Jeremiáš opýtal kráľa Cid­kiju: Čím som sa pre­vinil proti tebe, proti tvojim služob­níkom a proti tomuto tvoj­mu ľudu, že ste ma uvr­h­li do väzenia? 19 Kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokovali: Babylon­ský kráľ ne­príde proti nám a proti tej­to krajine? 20 Teraz, môj pán a kráľ, počúvaj, nech k tebe prenik­ne moja úpen­livá pros­ba: Ne­vráť ma do domu pisára Jonatána, aby som tam nezom­rel. 21 Kráľ Cid­kija vy­dal roz­kaz, aby Jeremiáša držali pod do­zorom na ná­dvorí stráže a z Pekárskej ulice mu den­ne dávali peceň chleba, kým sa v meste ne­minie všetok chlieb. Jeremiáš tak zo­stal na ná­dvorí stráže.

EkumenickýJeremiáš37

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček