EkumenickýJeremiáš29

Jeremiáš

List babylonským zajatcom1 Toto je znenie lis­tu, ktorý po­slal prorok Jeremiáš z Jeruzalema do zajatia od­vlečeným star­com, kňazom, prorokom a všet­kým ľuďom, ktorých Nebúkad­necar od­vliekol z Jeruzalema do Babylonu. 2 Stalo sa to po­tom, keď kráľ Jekon­ja, kráľov­ná, eunuchovia, jud­ské a jeruzalem­ské kniežatá, remesel­níci a zámočníci museli opus­tiť Jeruzalem. 3 Po­slal ho pro­stred­níc­tvom Eleásu, syna Šáfanov­ho, a Gemar­ju, syna Chil­kijov­ho, ktorých vy­slal jud­ský kráľ Cid­kija k Nebúkadnecarovi, babylon­skému kráľovi, do Babylonu: 4 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela, všet­kým od­vlečeným, ktorých som po­slal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu: 5 Stavaj­te domy a bývaj­te v nich, vy­sádzaj­te záh­rady a jedz­te ich plody. 6 Ber­te si ženy a ploďte synov a dcéry, žeňte svojich synov a vy­dávaj­te svoje dcéry, aby plodili synov a dcéry, aby sa tam rozm­nožili a ne­umenšovali sa. 7 Usiluj­te sa o blaho mes­ta, kam som vás po­slal do zajatia, mod­lite sa zaň k Hospodinovi, pre­tože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. 8 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Nech vás ne­klamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši vešt­ci, nedaj­te ani na svoje sny, ktoré sa vám pri­snijú, 9 lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ne­pos­lal som ich — znie výrok Hos­podina. 10 Tak­to totiž hovorí Hos­podin: Až sa na­pl­ní pre Babylon sedem­desiat rokov, navštívim vás a spl­ním vám svoj prísľub, že vás pri­vediem späť na toto mies­to. 11 Ja po­znám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie výrok Hos­podina — sú to zámery po­koja, a nie nešťas­tia; dám vám budúc­nosť a nádej. 12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne mod­liť, vy­počujem vás. 13 Budete ma hľadať a náj­dete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srd­com. 14 Dám sa vám náj­sť, znie výrok Hos­podina — zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všet­kých národov a zo všet­kých miest, kam som vás rozp­týlil — znie výrok Hos­podina — a vrátim vás na mies­to, od­kiaľ som vás od­viedol do zajatia. 15 Vy hovoríte: Hos­podin nám vzbudil prorokov v Babylone. 16 Toto však hovorí Hos­podin o kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne, i o všetkom ľude, ktorý býva v tomto mes­te, i o vašich bratoch, ktorí ne­odišli s vami do zajatia: 17 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov: Hľa, ja na nich po­sielam meč, hlad a mor a spôsobím, že budú ako od­por­né figy, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť. 18 Budem ich stíhať mečom, hladom a morom, spôsobím, že budú pre všet­ky kráľov­stvá zeme pred­metom úžasu, kliat­by, hrôzy, po­smechu a po­tupy pre všet­ky národy, kam som ich vy­hnal, 19 pre­tože ne­počúvali moje slová — znie výrok Hos­podina, keď som im po­sielal svojich služob­níkov, prorokov. Po­sielal som ich opätov­ne, ale ne­pos­lúch­li ste — znie výrok Hos­podina. 20 Tak počuj­te slovo Hos­podina, vy, všet­ci od­vlečení, ktorých som po­slal z Jeruzalema do Babylonu. 21 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela, o Achábovi, synovi Koláju, a Cid­kijovi, synovi Maaséju, ktorí vám v mojom mene falošne prorokovali: Vy­dám ich do ruky babylon­ského kráľa Nebúkad­necara a ten ich za­bije pred vašimi očami. 22 Z ich prípadu bude od­vodená pre všet­kých jud­ských zajat­cov, ktorí sú v Babylone, táto kliat­ba: Nech s tebou Hos­podin naloží ako s Cidkijom a ako s Achábom, ktorých babylon­ský kráľ upražil na oh­ni, 23 pre­tože páchali bláz­nov­stvo v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili lživé slovo, ktoré som im ne­prikázal. Viem to a som toho sved­kom — znie výrok Hos­podina. Jeremiáš proti Šemajovi24 Šemajovi Nechelám­skemu po­vieš: 25 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Pre­tože si vo svojom mene po­slal list všet­kému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, i kňazovi Cefan­jovi, synovi Maaséju, i všet­kým kňazom v tomto znení: 26 Hos­podin ťa ustanovil za kňaza na­mies­to kňaza Jójadu, aby si do­zeral v Hospodinovom dome na každého šialen­ca, ktorý sa vy­dáva za proroka, aby si ho dal do klady a okov. 27 Prečo si teda ne­pokar­hal Jeremiáša Anatót­skeho, ktorý vám prorokuje? 28 Veď on nám od­kázal do Babylonu: Bude to dlho tr­vať! Stavaj­te domy, bývaj­te v nich, vy­sádzaj­te záh­rady a jedz­te ich plody. 29 Kňaz Cefan­ja osob­ne prečítal ten­to list prorokovi Jeremiášovi. 30 Nato za­znelo Jeremiášovi slovo Hos­podina: 31 Od­káž všet­kým zajat­com: Toto hovorí Hos­podin o Šemajovi Nechelám­skom: Pre­tože vám Šemaja prorokoval, hoci som ho ne­pos­lal, a za­príčinil, že sa spoliehate na lož, 32 Hos­podin hovorí toto: Hľa, ja po­tres­cem Šemaju Nechelám­skeho a jeho po­tom­stvo. Nebude mať ni­koho, kto by býval upro­stred toh­to ľudu, a ne­uvidí blaho, ktoré pri­pravujem pre môj ľud — znie výrok Hos­podina — pre­tože hlásal vzburu proti Hos­podinovi.

EkumenickýJeremiáš29

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček