EkumenickýJeremiáš19

Jeremiáš

Rozbitý krčah1 Toto hovorí Hos­podin: Choď, kúp kamen­ný krčah u hrnčiara, vez­mi so sebou nie­ktorých starších z ľudu a starších z kňazov. 2 Po­tom sa po­ber do Údolia Ben-Hin­nóm, ktoré je pri vchode Hr­nčiar­skej brány, a tam vy­hlásiš slová, ktoré ti budem hovoriť. 3 Po­vieš: počuj­te Hos­podinovo slovo, jud­skí králi a obyvatelia Jeruzalema! Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Na toto mies­to pri­vediem také nešťas­tie, že každému, kto o ňom počuje, za­cven­dží v ušiach. 4 Veď ma opus­tili, toto mies­to mi od­cudzili, pálili tam kadid­lo cudzím bohom, ktorých ne­poz­nali ani ich ot­covia, ani jud­skí králi, a toto mies­to na­pl­nili ne­vin­nou kr­vou. 5 Baálovi budovali výšiny, kam svoje deti prinášali Baálovi ako spaľovanú obetu, čo som im ne­prikázal, nenariadil, ba ani mi to ne­prišlo na myseľ. 6 Pre­to prídu dni — znie výrok Hos­podina —, keď sa toto mies­to už nebude volať Tófet a Údolie Ben-Hin­nóm, ale Údolie vraždenia. 7 Na tom­to mies­te urobím bez­rad­ným Júdu a Jeruzalem, po­bijem ich mečom pred ich ne­priateľmi, rukou tých, ktorí im siahajú na život. Ich mŕt­voly vy­dám za po­krm nebes­kým vtákom a zveri zeme. 8 Na hrôzu a na po­smech ob­rátim toto mes­to; každý, kto pôj­de pop­ri ňom, zhrozí sa a zhík­ne nad všet­kými jeho ranami. 9 Budem ich kŕmiť mäsom z ich synov a mäsom z ich dcér. Každý bude jesť mäso svoj­ho blížneho pri ob­liehaní a v núdzi, keď ich budú zvierať ich ne­priatelia a budú im siahať na život. 10 Po­tom roz­bi krčah pred očami mužov, ktorí pôj­du s tebou. 11 Po­vedz im: Toto hovorí Hos­podin zá­stupov: Tak­to roz­bijem ten­to ľud a toto mes­to, ako sa roz­bila hlinená nádoba, ktorú ne­možno opraviť. V Tófete sa bude po­chovávať, lebo inde nebude mies­to na po­chovávanie. 12 Tak za­ob­chodím s týmto mies­tom — znie výrok Hos­podina — a s jeho obyvateľmi. Toto mes­to urobím podob­ným Tófetu. 13 Domy Jeruzalema a domy jud­ských kráľov budú poškvr­nené ako mies­to Tófet. Všet­ky domy, na ktorých strechách pálili kadid­lo celému nebes­kému zá­stupu a cudzím bohom prinášali nápojové obety. 14 Keď sa Jeremiáš vrátil z Tófetu, kam ho po­slal Hos­podin prorokovať, po­stavil sa na ná­dvorie domu Hos­podina a po­vedal všet­kému ľudu: 15 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Na toto mes­to a na všet­ky okolité mes­tá pri­vediem každú po­hromu, ktorou som im hrozil, lebo si za­tvr­dili šiju a ne­počúvali moje slová.

EkumenickýJeremiáš19

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček