EkumenickýJeremiáš24

Jeremiáš

Dobré a zlé figy1 Hos­podin mi dal videnie: Dva koše s figami stáli pred Hos­podinovým chrámom — stalo sa to po­tom, keď babylon­ský kráľ Nebúkad­necar v Jeruzaleme zajal Jekon­ju, jud­ského kráľa, Jójakimov­ho syna, ako aj jud­ské kniežatá, remesel­níkov i zámočníkov a od­viedol ich do Babylonu — 2 v jednom koši boli veľmi dob­ré figy, ako rané figy, v druhom koši boli veľmi zlé figy, také zlé, že sa nedali jesť. 3 Hos­podin sa ma spýtal: Jeremiáš, čo vidíš? Po­vedal som: Figy. Dob­ré figy sú veľmi dob­ré. Zlé sú však také zlé, že sa nedajú jesť. 4 Vtedy mi za­znelo slovo Hos­podina: 5 Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Ako na tieto dob­ré figy, tak chcem lás­kavo zhliad­nuť na jud­ských zajat­cov, ktorých som po­slal z tohto mies­ta do krajiny Chal­dejov. 6 Dob­rotivo upriem na nich svoj zrak a na­vrátim ich do tej­to krajiny. Znova ich vy­budujem, ale ne­zrúcam, za­sadím ich, ale ne­vy­tr­hám. 7 Dám im také srd­ce, aby ma po­znali, veď ja som Hos­podin; budú teda mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa ob­rátia ku mne celým svojím srd­com. 8 Ako sa na­kladá so zlými figami, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť — znie výrok Hos­podina —, tak naložím s Cidkijom, jud­ským kráľom, jeho kniežatami a zvyškom Jeruzalema, ktorý zo­stal v tejto krajine, a tými, ktorí zo­stali v Egypte. 9 Urobím ich po­strachom a nešťas­tím pre všet­ky kráľov­stvá zeme, han­bou a prís­lovím, po­smechom a kliat­bou na každom mies­te, kde ich zaženiem. 10 Zošlem na nich meč, hlad a mor, kým nebudú vy­hubení z krajiny, ktorú som dal im a ich ot­com.

EkumenickýJeremiáš24

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček