EkumenickýJeremiáš32

Jeremiáš

Kúpa poľa — obraz obnovy1 Slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina v desiatom roku jud­ského kráľa Cid­kiju — to bol osem­nás­ty rok Nebúkad­necara. 2 Vtedy voj­sko babylon­ského kráľa ob­liehalo Jeruzalem. Prorok Jeremiáš bol uväz­nený na ná­dvorí stráže, ktoré bolo v paláci jud­ského kráľa. 3 Keď ho jud­ský kráľ Cid­kija uväz­nil, vy­čítal mu: Prečo prorokuješ: Toto hovorí Hos­podin: Hľa, vy­dám toto mes­to do ruky babylon­ského kráľa a dobyje ho? 4 Jud­ský kráľ Cid­kija ne­unik­ne z ruky Chal­dejov, určite sa do­stane do ruky babylon­ského kráľa, bude sa s ním zhovárať z tváre do tváre a uvidí ho zoči-voči. 5 Od­vedie Cid­kiju do Babylonu, kde zo­stane, kým ho nenavštívim — znie výrok Hos­podina. Ak aj budete bojovať proti Chal­dejom, ne­us­pejete. 6 Jeremiáš po­vedal: Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podina: 7 Hľa, príde k tebe Chanameel, syn môj­ho strýka Šal­lúma, a po­vie: Kúp si moje pole, ktoré je v Anatóte, veď ty máš podľa príbuzen­stva pred­nost­né právo na jeho za­kúpenie. 8 Podľa Hos­podinov­ho oznámenia aj prišiel ku mne Chanameel, syn môj­ho strýka, na ná­dvorie stráže a po­vedal mi: Kúp si moje pole, ktoré je v Anatóte na území Ben­jamína, veď ty máš pred­nost­né právo na kúpu. Kúp si ho. Vtedy som spoz­nal, že to bolo Hos­podinovo slovo. 9 Kúpil som teda pole od Chanameela, syna môj­ho strýka, ktoré je v Anatóte, a za­platil som zaň strieb­ro váhy sedem­násť šekelov. 10 Na­písal som kúp­nop­redaj­nú zmluvu, za­pečatil som ju, odo­vzdal sved­kom na overenie a na váhe som od­vážil strieb­ro. 11 Vzal som kúp­nop­redaj­nú zmluvu, za­pečatenú podľa práva a poriad­ku, aj jej overený od­pis. 12 Kúp­nop­redaj­nú zmluvu som dal Báruchovi, Nérijov­mu synovi, vnukovi Mach­séjov­mu, pred očami svoj­ho bratan­ca Chanameela a pred očami sved­kov, ktorí pod­písali kúp­nop­redaj­nú zmluvu pred očami všet­kých Júdov­cov, ktorí sedeli na ná­dvorí stráže. 13 Pred ich očami som Báruchovi pri­kázal: 14 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Vez­mi tieto lis­tiny, túto za­pečatenú a ot­vorenú kúp­nop­redaj­nú zmluvu, vlož ich do hlinenej nádoby, aby sa za­chovali po mnohé dni. 15 Veď toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: V tejto krajine sa ešte budú kupovať domy, polia a vinice. 16 Keď som odo­vzdal kúp­nop­redaj­nú zmluvu Nérijov­mu synovi Báruchovi, tak­to som sa mod­lil k Hospodinovi: 17 Ach, Pane, Hos­podin, po­zri, ty si svojou veľkou mocou a vy­stretým ramenom utvoril nebesá a zem, tebe nijaký div nie je ne­možný. 18 Tisícom pre­ukazuješ milosť, ale vinu ot­cov od­platíš do lona ich synom, ktorí prídu po nich. Si Boh naj­vyšší a naj­moc­nejší, ktorého meno je Hos­podin zá­stupov. 19 Si veľký v múdrosti a moc­ný v skutkoch, tvoje oči do­zerajú na všet­ky ces­ty ľud­ských synov, aby si každému od­platil podľa jeho ces­ty a podľa ovocia jeho skut­kov. 20 Robil si znamenia a divy v Egypte a pod­nes ich robíš v Izraeli i medzi ľuďmi, čím si si urobil meno, ktoré máš pod­nes. 21 Znameniami a div­mi, svojou moc­nou rukou, vy­stretým ramenom a veľkou hrôzou si vy­viedol svoj ľud, Iz­rael, z Egypta. 22 Dal si im túto krajinu, ktorú si prísažne sľúbil ich ot­com, a ktorá oplýva mliekom a medom. 23 Prišli a ob­sadili ju, ale ne­počúvali tvoj hlas a nechodili podľa tvoj­ho zákona, ani nerobili nič z toho, čo si im pri­kázal robiť, pre­to si do­pus­til, aby ich pos­tih­lo celé toto nešťas­tie. 24 Po­zri, násypy siahajú až po mes­to, aby ho zau­jali a do­stalo sa do rúk Chal­dejov, ktorí naň útočia mečom, hladom a morom. Pl­ní sa, čo si po­vedal a ty to vidíš. 25 Teraz si mi po­vedal, Hos­podin, môj Pane: Kúp si to pole za strieb­ro a po­zvi k tomu sved­kov, hoci mes­to sa aj tak do­stane do rúk Chal­dejov. 26 Jeremiášovi za­znelo od Hos­podina toto slovo: 27 Po­zri, ja som Hos­podin, Boh celého tvor­stva, je pre mňa azda nejaká vec ne­možná? 28 Pre­to hovorí Hos­podin toto: Hľa, ja vy­dám toto mes­to do rúk Chal­dejov a do ruky Nebúkad­necara, babylon­ského kráľa, a on ho ob­sadí. 29 Chal­deji, ktorí útočia na toto mes­to, vtrh­nú doň, pod­pália ho, vy­pália aj domy, na ktorých strechách pálili kadid­lo Baálovi a prinášali nápojové obety cudzím bohom, len aby ma dráždili. 30 Veď Iz­raeliti a Júdov­ci od mlados­ti robili len to, čo sa mi ne­páči, veď Iz­raeliti ma iba dráždili skut­kami svojich rúk — znie výrok Hos­podina. 31 Toto mes­to odo dňa, keď ho po­stavili, až pod­nes ma iba hnevalo a zlos­tilo. Pre­to ho musím od­strániť spred svojej tváre 32 pre všet­ku zlobu Iz­raelitov a Júdov­cov, ktorú popáchali sami, ich králi a kniežatá, kňazi a proroci, muži Jud­ska a obyvatelia Jeruzalema. 33 Ob­rátili sa ku mne chrb­tom, nie tvárou, a hoci som ich stále po­učoval, ne­počúvali, ne­prijali výčit­ku, 34 ba umiest­nili svoje ohav­nos­ti v dome, ktorý sa volá mojím menom, aby ho poškvr­nili. 35 Po­stavili výšiny Baálovi v Údolí Ben-Hin­nóm, aby pre­vádzali ohňom svojich synov a svoje dcéry na počesť Molocha, hoci som im to nekázal, ani na myseľ mi ne­prišlo, že by sa mali do­pus­tiť takej ohav­nos­ti, a tak zvied­li Júdu na hriech. 36 Pre­to teraz Hos­podin, Boh Iz­raela, o tomto mes­te, o ktorom vy hovoríte, že sa do­stane do ruky babylon­ského kráľa po­mocou meča, hladu a moru, hovorí toto: 37 Hľa, ja ich po­zbieram zo všet­kých krajín, do ktorých som ich rozt­rúsil vo svojom hneve, vo svojej zlos­ti a veľkej roz­horčenos­ti, pri­vediem ich na toto mies­to a usadím ich do bez­pečia. 38 Budú mi ľudom a ja im budem Bohom. 39 Dám im jed­no srd­ce a jed­nu ces­tu, aby sa ma báli po všet­ky dni, pre svoje dob­ro a pre dob­ro svojich synov. 40 Uzav­riem s nimi večnú zmluvu, že im ne­pres­tanem pre­ukazovať dob­ro a vložím im do srd­ca svoju bázeň, aby sa odo mňa ne­od­vrátili. 41 Budem mať z nich radosť, aby som im pre­ukazoval dob­ro celým svojím srd­com a celou svojou dušou a skutočne ich za­sadil v tejto krajine. 42 Veď hovorí Hos­podin toto: Ako som pri­viedol všet­ku túto po­hromu na toto mes­to, tak pri­vediem naň aj všet­ko dob­ro, o ktorom som im hovoril. 43 Bude sa teda kupovať pole v tejto krajine, o ktorej vy hovoríte: Je spus­tošená, bez ľudí a zvierat a do­stáva sa do rúk Chal­dejov. 44 Opäť sa budú kupovať polia za strieb­ro, písať kúp­nop­redaj­né zmluvy, budú sa pečatiť a overovať sved­kami v krajine Ben­jamína, v okolí Jeruzalema, v judských mes­tách, v horských mes­tách, v mestách na rovine a v mestách na juhu, až ob­rátim ich údel — znie výrok Hos­podina.

EkumenickýJeremiáš32

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček