EkumenickýJeremiáš33

Jeremiáš

Krajšia budúcnosť Judska a Jeruzalema1 Hos­podinovo slovo za­znelo Jeremiášovi po druhýk­rát, keď bol ešte vo väzení na ná­dvorí stráže: 2 Toto hovorí Hos­podin, ktorý tvorí zem, Hos­podin, ktorý ju stvárňuje a upevňuje; jeho meno je Hos­podin. 3 Volaj ku mne a od­poviem ti, oznámim ti veľké a ne­prí­stup­né veci, ktoré ne­poz­náš. 4 Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela, o domoch toh­to mes­ta a o domoch jud­ských kráľov, ktoré zrúcali na násypy a proti meču 5 tí, čo idú bojovať proti Chal­dejom, aby ich na­pl­nili mŕt­volami ľudí, ktorých som po­bil vo svojom hneve a vo svojej zlos­ti, pre­tože som pred tým­to mes­tom za­kryl svoju tvár pre ich veľkú zlobu. 6 Áno, ob­viažem mu rany, vy­liečim, uzdravím a od­kryjem im po­klady po­koja a prav­dy. 7 Zmením údel Jud­ska a údel Iz­raela a vy­budujem ich ako pred­tým. 8 Očis­tím ich od všet­kých hriechov, ktorými sa pre­vinili proti mne, keď od­pad­li odo mňa. 9 Jeruzalem mi bude na radosť, slávu a chválu pred všet­kými národ­mi zeme, keď počujú o všetkom dob­re, ktoré som im pre­ukázal. Budú sa báť a triasť pre všet­ko dob­ro a pre všetok po­koj, čo som mu dal. 10 Toto hovorí Hos­podin: Na tom­to mies­te, o ktorom vy hovoríte, že je pus­té, bez ľudí a bez zvierat, v judských mes­tách a na uliciach Jeruzalema, ktoré sú spus­tošené, bez ľudí, bez zvierat, bez obyvateľov, ešte bude počuť 11 hlas plesania a hlas rados­ti, hlas ženícha a hlas ne­ves­ty, hlas tých, čo hovoria: Oslavuj­te Hos­podina zá­stupov, pre­tože Hos­podin je dob­rý, jeho milosť tr­vá naveky, a tých, ktorí prinášajú obetu vďaky do Hos­podinov­ho domu, lebo zmením údel krajiny a bude ako na počiat­ku — znie výrok Hos­podina. 12 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov: Na tom­to spus­tošenom mies­te, bez ľudí a zvierat a vo všet­kých jeho mes­tách budú opäť nivy pas­tierov, na ktorých budú od­počívať stáda. 13 V mestách na výšinách, v mestách na rovine i v mestách v Negeve, v krajine Ben­jamín, v okolí Jeruzalema a v judských mes­tách budú ešte pre­chádzať stáda oviec rukami toho, kto ich bude počítať, hovorí Hos­podin. 14 Hľa, blíži sa čas — znie výrok Hos­podina —, keď uskutočním slovo o dobre, ktoré som pri­sľúbil domu Iz­raela a domu Júdu. 15 V tých dňoch a v tom čase dám Dávidovi vy­rásť spravod­livý výhonok, ktorý bude vy­konávať v krajine právo a spravod­livosť. 16 V tých dňoch Júda do­siah­ne spásu, v Jeruzaleme bude bývať v bezpečí a budú ho volať: Hos­podin, naša spravod­livosť. 17 Veď toto hovorí Hos­podin: V tých dňoch Dávidovi nebude chýbať muž, ktorý za­sad­ne na trón domu Iz­raela, 18 a levit­ským kňazom nebude chýbať muž v mojej službe, ktorý bude prinášať spaľovanú obetu, páliť po­kr­movú obetu a prinášať obetu s hostinou po všet­ky dni. 19 Jeremiášovi za­znelo slovo Hos­podina: 20 Toto hovorí Hos­podin: Ak sa môže zrušiť moja zmluva s dňom a moja zmluva s nocou, takže nebude deň a noc v pravom čase, 21 po­tom sa zruší aj moja zmluva s Dávidom, mojím sluhom, že nebude mať syna, ktorý by kraľoval na jeho tróne, a zmluva s levitskými kňaz­mi, ktorí mi majú slúžiť. 22 Ako ne­možno spočítať zá­stupy nebies a od­merať piesok mora, tak rozm­nožím po­tom­stvo Dávida, môj­ho sluhu, a levitov, ktorí mi slúžia. 23 Jeremiášovi za­znelo slovo Hos­podina: 24 Či si ne­spozoroval, čo hovorí ten­to ľud: Dva rody, ktoré si Hos­podin vy­volil, za­vr­hol? Opo­vr­hujú mojím ľudom a ne­považujú ho ani za po­han­ský národ. 25 Toto hovorí Hos­podin: Ak som ne­us­tanovil zmluvu s dňom a nocou, ak som nedal svoje zákony zemi a nebesiam, 26 tak za­vrh­nem po­tom­stvo Jákoba a svoj­ho sluhu Dávida a z jeho po­tom­stva ne­vez­mem panov­níka nad po­tom­stvom Ab­raháma, Izáka a Jákoba. Zmením však ich údel a zmilujem sa nad nimi.

EkumenickýJeremiáš33

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček