EkumenickýJeremiáš21

Jeremiáš

Jeremiášova odpoveď Cidkijovi1 Slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina, keď kráľ Cid­kija po­slal k nemu Mal­kijov­ho syna Pašchúra a Maaséjov­ho syna Cefan­ju so žiadosťou: 2 Do­pytuj sa Hos­podina o nás, či babylon­ský kráľ Nebúkad­necar zaútočí proti nám, a či Hos­podin naloží s nami podľa svojich záz­račných skut­kov, aby od nás od­tiahol. 3 Jeremiáš im však po­vedal: Toto po­vedz­te Cid­kijovi: 4 Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Určite ob­rátim vo vašich rukách voj­nové zbrane, ktorými vy bojujete proti babylon­skému kráľovi a proti Chal­dejom, ktorí vás ob­liehajú von­ku za múr­mi, a zhromaždím ich upro­stred toh­to mes­ta. 5 Ja sám budem bojovať proti vám vy­stretou rukou, moc­ným ramenom, hnevom, zlosťou a veľkou prch­kosťou. 6 Raním obyvateľov toh­to mes­ta, ľudí i dobytok ťažkým morom, takže po­mrú. 7 Po­tom — znie výrok Hos­podina — vy­dám jud­ského kráľa Cid­kiju, jeho sluhov i ľud, aj tých, ktorých ne­pos­tihol v tomto mes­te mor, meč alebo hlad, do ruky babylon­ského kráľa Nebúkad­necara, do ruky ich ne­priateľov a do ruky tých, ktorí strieh­nu na ich život. On ich po­bije os­trím meča bez ľútos­ti, bez súcitu a bez milo­sr­den­stva. Cesta života a cesta smrti8 Tomuto ľudu po­vedz: Toto hovorí Hos­podin: Pred­kladám vám ces­tu života a ces­tu smr­ti. 9 Kto zo­stane v tomto mes­te, zo­mrie mečom, od hladu alebo na mor. Kto z neho vy­j­de a vzdá sa Chal­dejom, ktorí vás ob­liehajú, zo­stane nažive; život mu bude korisťou. 10 Ob­rátil som svoju tvár proti tomuto mes­tu; nie však s dobrým, ale so zlým úmys­lom — znie výrok Hos­podina. Do­stane sa do ruky babylon­ského kráľa a ten ho vy­páli. Napomenutie kráľovskému domu11 Domu jud­ského kráľa po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podina, 12 Dávidov dom! Toto hovorí Hos­podin: Od rána súďte spravod­livo, vy­slobodzuj­te poškodeného z ruky utláčateľa, aby pre zlobu vašich zlých skut­kov ne­vz­bĺkol môj hnev ako oheň, neroz­horel sa tak, že ho ni­kto ne­uhasí. Proti mestu13 Som pred­sa proti tebe, obyvateľka údolia, skala na rovine — znie výrok Hos­podina. Vy hovoríte: Kto vy­stúpi proti nám, kto vnik­ne do našich príbyt­kov? 14 Po­tres­tám vás, ako si za­slúžia vaše skut­ky — znie výrok Hos­podina. Za­pálim oheň v jej lese a ten strávi celé jej okolie.

EkumenickýJeremiáš21

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček