RoháčekEzechiel11,12

Ezechiel 11:12

A zviete, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste nečinili mojich súdov, ale ste robili podľa súdov po­hanov, ktorí vôkol vás.


Verš v kontexte

11 Ono vám nebude hr­n­com, aby ste vy boli pro­stred neho mäsom; na po­medzí Iz­raelovom vás budem súdiť. 12 A zviete, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste nečinili mojich súdov, ale ste robili podľa súdov po­hanov, ktorí vôkol vás. 13 A stalo sa, keď som prorokoval, že Pelatiáš, syn Benai­ášov, zo­mrel. Vtedy som padol na svoju tvár a skríkol som veľkým hlasom a po­vedal som: Ach, Pane, Hos­podine, činíš koniec ostat­ku Iz­raelov­mu!

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 A zviete, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste nečinili mojich súdov, ale ste robili podľa súdov po­hanov, ktorí vôkol vás.

Evanjelický

12 Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás.

Ekumenický

12 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás.

Bible21

12 a teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din. Neřídí­te se to­tiž mý­mi pravi­dly a ne­plní­te mé záko­ny, ale řídí­te se pravi­dly národů ve vašem okolí!“