RoháčekEzechiel6,5

Ezechiel 6:5

A po­vrh­nem mŕt­ve telá synov Iz­raelových pred ich ukydané bohy a roz­mecem vaše kos­ti okolo vašich ol­tárov.


Verš v kontexte

4 a vaše ol­táre spust­nú, a vaše sl­nečné ob­razy budú rozt­ries­kané, a učiním to, že vaši po­bití pad­nú pred svojimi ukydanými boh­mi. 5 A po­vrh­nem mŕt­ve telá synov Iz­raelových pred ich ukydané bohy a roz­mecem vaše kos­ti okolo vašich ol­tárov. 6 Vo všet­kých vašich byd­lis­kách budú mes­tá spus­tošené, a výšiny spust­nú, aby vaše ol­táre boly spus­tošené a spust­lé, a tak budú rozt­ries­kaní vaši ukydaní bohovia a pre­stanú, a vaše sl­nečné ob­razy budú porúbané, a vaše diela budú vy­hladené.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 A po­vrh­nem mŕt­ve telá synov Iz­raelových pred ich ukydané bohy a roz­mecem vaše kos­ti okolo vašich ol­tárov.

Evanjelický

5 Mŕt­voly Iz­rael­cov vrh­nem pred ich mod­ly; vaše kos­ti rozt­rúsim okolo vašich ol­tárov.

Ekumenický

5 Mŕt­voly Iz­raelitov hodím pred ich mod­ly. Vaše kos­ti rozt­rúsim okolo vašich ol­tárov.

Bible21

5 Mrt­vo­ly Iz­rael­ců navrším před je­jich hnu­sné mod­ly a vaše kosti roz­metám oko­lo vašich ol­tářů.