RoháčekEzechiel6,6

Ezechiel 6:6

Vo všet­kých vašich byd­lis­kách budú mes­tá spus­tošené, a výšiny spust­nú, aby vaše ol­táre boly spus­tošené a spust­lé, a tak budú rozt­ries­kaní vaši ukydaní bohovia a pre­stanú, a vaše sl­nečné ob­razy budú porúbané, a vaše diela budú vy­hladené.


Verš v kontexte

5 A po­vrh­nem mŕt­ve telá synov Iz­raelových pred ich ukydané bohy a roz­mecem vaše kos­ti okolo vašich ol­tárov. 6 Vo všet­kých vašich byd­lis­kách budú mes­tá spus­tošené, a výšiny spust­nú, aby vaše ol­táre boly spus­tošené a spust­lé, a tak budú rozt­ries­kaní vaši ukydaní bohovia a pre­stanú, a vaše sl­nečné ob­razy budú porúbané, a vaše diela budú vy­hladené. 7 A pad­ne za­bitý vo vašom strede, a zviete, že ja som Hospodin.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Vo všet­kých vašich byd­lis­kách budú mes­tá spus­tošené, a výšiny spust­nú, aby vaše ol­táre boly spus­tošené a spust­lé, a tak budú rozt­ries­kaní vaši ukydaní bohovia a pre­stanú, a vaše sl­nečné ob­razy budú porúbané, a vaše diela budú vy­hladené.

Evanjelický

6 Vo všet­kých vašich síd­lach mes­tá budú porúcané a výšiny spust­nú, takže vaše ol­táre budú spus­tošené a vaše mod­ly budú roz­bité a zanik­nú; vaše kadid­lové ol­táre budú po­búrané a zo­treté bude to, čo ste si spravili.

Ekumenický

6 Všade, kde bývate, budú mes­tá porúcané a výšiny spust­nú. Vaše ol­táre budú teda spus­tošené, vaše mod­ly budú roz­bité a zanik­nú. Vaše kadid­lové ol­táre budú zbúrané a bude od­stránené, čo ste si spravili.

Bible21

6 Kde­ko­li teď byd­lí­te, zůstanou zpustošená měs­ta a opuštěné výši­ny. Z vašich ol­tářů zbu­dou ostudné su­ti­ny, vaše hnu­sné mod­ly skončí jako tros­ky, ka­di­dlové ol­táříky bu­dou skáce­ny a vaše výtvo­ry bu­dou smete­ny.