RoháčekEzechiel6,4

Ezechiel 6:4

a vaše ol­táre spust­nú, a vaše sl­nečné ob­razy budú rozt­ries­kané, a učiním to, že vaši po­bití pad­nú pred svojimi ukydanými boh­mi.


Verš v kontexte

3 a po­vieš: Vr­chy Iz­raelove, počuj­te slovo Pána Hos­podina! Tak­to hovorí Pán Hos­podin vr­chom a brehom, po­tokom a údoliam: Hľa, ja uvediem na vás meč a zkazím vaše výšiny, 4 a vaše ol­táre spust­nú, a vaše sl­nečné ob­razy budú rozt­ries­kané, a učiním to, že vaši po­bití pad­nú pred svojimi ukydanými boh­mi. 5 A po­vrh­nem mŕt­ve telá synov Iz­raelových pred ich ukydané bohy a roz­mecem vaše kos­ti okolo vašich ol­tárov.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 a vaše ol­táre spust­nú, a vaše sl­nečné ob­razy budú rozt­ries­kané, a učiním to, že vaši po­bití pad­nú pred svojimi ukydanými boh­mi.

Evanjelický

4 Vaše ol­táre spust­nú i vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité, a po­hodím vašich po­bitých pred vaše mod­ly.

Ekumenický

4 Vaše ol­táre spust­nú, vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité a vašich po­bitých po­hádžem pred vaše mod­ly.

Bible21

4 Vaše ol­táře bu­dou zboře­ny, vaše ka­di­dlové ol­táříky bu­dou roz­bi­ty a před vaše hnu­sné mod­ly na­házím vaše mrt­vo­ly.