Roháček5. Mojžišova25,5

5. Mojžišova 25:5

Deuteronomium

Keby bývali bratia spolu, a jeden z nich by zo­mrel, a ne­mal by syna, žena toho mŕt­veho sa ne­vydá von za cudzieho; jej švagor voj­de k nej a vez­me si ju za ženu švag­rov­ským právom.


Verš v kontexte

4 Nezaviažeš volu úst, keď mláti. 5 Keby bývali bratia spolu, a jeden z nich by zo­mrel, a ne­mal by syna, žena toho mŕt­veho sa ne­vydá von za cudzieho; jej švagor voj­de k nej a vez­me si ju za ženu švag­rov­ským právom. 6 A bude, že pr­vorodený, ktorého porodí, bude stáť na mene jeho brata, toho zo­mrelého, aby nebolo vy­treté jeho meno z Iz­raela.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

5 Keby bývali bratia spolu, a jeden z nich by zo­mrel, a ne­mal by syna, žena toho mŕt­veho sa ne­vydá von za cudzieho; jej švagor voj­de k nej a vez­me si ju za ženu švag­rov­ským právom.

Evanjelický

5 Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zo­mrie bez­det­ný, nech sa žena zo­mretého ne­vydá mimo rodiny, za cudzieho. Jej švagor nech voj­de k nej a vez­me si ju za ženu zo švag­rov­skej po­vin­nos­ti.

Ekumenický

5 Keď budú bývať bratia spolu a jeden z nich zo­mrie a nezanechá syna, nech sa žena zo­mrelého ne­vydá za cudzieho muža, mimo rodiny. Voj­de k nej jej švagor a vez­me si ju za ženu podľa švag­rov­ského práva.

Bible21

5 Když bu­dou bratři byd­let po­spo­lu a je­den z nich zemře, aniž by měl sy­na, ne­pro­vdá se že­na ze­s­nulého ven z ro­di­ny, za cizího muže. Ať se s ní spo­jí její švagr; ten ať si ji vez­me za ženu, aby splnil švag­rov­s­kou po­vinnost.