Roháček5. Mojžišova25,9

5. Mojžišova 25:9

Deuteronomium

pri­stúpi k nemu jeho švag­riná-vdova pred očami starších, sozuje jeho obuv s jeho nohy a na­pľuje mu do tvári, od­povie a riek­ne: Tak sa urobí mužovi, ktorý nebuduje domu svoj­ho brata.


Verš v kontexte

8 Vtedy ho za­volajú starší jeho mes­ta a budú s ním hovoriť. A keby stojac po­vedal: Nech­cem si ju vziať, 9 pri­stúpi k nemu jeho švag­riná-vdova pred očami starších, sozuje jeho obuv s jeho nohy a na­pľuje mu do tvári, od­povie a riek­ne: Tak sa urobí mužovi, ktorý nebuduje domu svoj­ho brata. 10 A bude sa volať v Iz­raelovi: Dom vy­zutého z obuvi.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

9 pri­stúpi k nemu jeho švag­riná-vdova pred očami starších, sozuje jeho obuv s jeho nohy a na­pľuje mu do tvári, od­povie a riek­ne: Tak sa urobí mužovi, ktorý nebuduje domu svoj­ho brata.

Evanjelický

9 švag­riná pri­stúpi k ne­mu, pred očami starších zo­buje mu obuv z nohy, na­pľuje mu do tváre a po­vie: Tak nech sa stane mužovi, ktorý nech­ce budovať domác­nosť svoj­ho brata!

Ekumenický

9 pri­stúpi k nemu švag­riná, pred očami starších mu z nohy vez­me san­dál, na­pľuje mu do tváre a po­vie: Tak nech sa stane mužovi, ktorý sa nech­ce po­starať svoj­mu bratovi o potomstvo.

Bible21

9 přistoupí k ně­mu jeho švag­rová a před zra­ky stařešinů mu zuje z nohy san­dál, plivne mu do tváře a pro­hlásí: „To si za­s­louží muž, který ne­chce zbu­dovat ro­di­nu svého bratra!“