Roháček5. Mojžišova25,1

5. Mojžišova 25:1

Deuteronomium

Keby po­vs­tal spor medzi niek­torými ľuďmi, prij­dú k súdu, a budú ich súdiť a vy­hlásia toho, kto je spraved­livý, za spraved­livého, a vin­ného vy­hlásia za vin­ného.


Verš v kontexte

1 Keby po­vs­tal spor medzi niek­torými ľuďmi, prij­dú k súdu, a budú ich súdiť a vy­hlásia toho, kto je spraved­livý, za spraved­livého, a vin­ného vy­hlásia za vin­ného. 2 A keby vin­ník za­slúžil bit­ku, vtedy roz­káže sud­ca ho položiť a dá ho biť pred sebou, podľa veľkos­ti jeho viny, is­tým počtom úderov. 3 Štyrid­sať ráz ho dá uderiť; ne­pridá, aby snáď, keby ho dal biť nad to, pri­mnohými úder­mi, nebol po­tupený tvoj brat pred tvojimi očima.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

1 Keby po­vs­tal spor medzi niek­torými ľuďmi, prij­dú k súdu, a budú ich súdiť a vy­hlásia toho, kto je spraved­livý, za spraved­livého, a vin­ného vy­hlásia za vin­ného.

Evanjelický

1 Ak vznik­ne spor medzi mužmi a prídu pred súd, ak ich budú súdiť, spravod­livého oslobodia a vin­ného od­súdia,

Ekumenický

1 Keď na­stane spor medzi mužmi a prídu k súdu, aby ich roz­súdili, spravod­livého treba ospravedl­niť a vin­níka od­súdiť.

Bible21

1 Když mezi lid­mi vznikne spor, ať se jdou ne­chat roz­sou­dit k sou­du. Soud­ci ať zjednají právo to­mu, kdo je v právu, a viníka ať od­soudí.