Roháček5. Mojžišova25,19

5. Mojžišova 25:19

Deuteronomium

A pre­to bude, keď ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, od­počinutie od všet­kých tvojich ne­priateľov do­okola v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, aby si ju zau­jal dedične, vy­hladíš pamiat­ku Amalecha zpod nebies. Nezabud­neš!


Verš v kontexte

17 Pamätať budeš na to, čo ti urobil Amalech na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta, 18 že vy­šiel proti tebe na ces­te a po­bil všet­kých za­dných v tvojom tábore utrmácaných, idúcich za tebou, kým si ty bol ustatý a zomd­lený, a nebál sa Boha. 19 A pre­to bude, keď ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, od­počinutie od všet­kých tvojich ne­priateľov do­okola v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, aby si ju zau­jal dedične, vy­hladíš pamiat­ku Amalecha zpod nebies. Nezabud­neš!

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

19 A pre­to bude, keď ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, od­počinutie od všet­kých tvojich ne­priateľov do­okola v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, aby si ju zau­jal dedične, vy­hladíš pamiat­ku Amalecha zpod nebies. Nezabud­neš!

Evanjelický

19 Keď ti Hos­podin, tvoj Boh, dá od­počinúť od všet­kých tvojich okolitých ne­priateľov v krajine, ktorú ti Hos­podin dáva do vlast­níc­tva - vtedy vy­hlaď pamiat­ku Amáléka spod neba. Nezabud­ni na to!

Ekumenický

19 Keď ti Hos­podin, tvoj Boh, do­praje od­počinok od všet­kých tvojich okolitých ne­priateľov v krajine, ktorú ti dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, tvoj Boh, aby si ju zau­jal, po­tom od­strániš spod neba pamiat­ku Amáleka. Nezabud­ni na to!

Bible21

19 Až ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dá odpoči­nout ode všech okolních ne­přá­tel, až ob­sadíš ze­mi, kte­rou ti dává za dě­dictví, teh­dy mu­síš vy­hla­dit Amale­kovu památku pod ne­bem. Ne­za­po­meň!