Roháček5. Mojžišova25,18

5. Mojžišova 25:18

Deuteronomium

že vy­šiel proti tebe na ces­te a po­bil všet­kých za­dných v tvojom tábore utrmácaných, idúcich za tebou, kým si ty bol ustatý a zomd­lený, a nebál sa Boha.


Verš v kontexte

17 Pamätať budeš na to, čo ti urobil Amalech na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta, 18 že vy­šiel proti tebe na ces­te a po­bil všet­kých za­dných v tvojom tábore utrmácaných, idúcich za tebou, kým si ty bol ustatý a zomd­lený, a nebál sa Boha. 19 A pre­to bude, keď ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, od­počinutie od všet­kých tvojich ne­priateľov do­okola v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, aby si ju zau­jal dedične, vy­hladíš pamiat­ku Amalecha zpod nebies. Nezabud­neš!

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

18 že vy­šiel proti tebe na ces­te a po­bil všet­kých za­dných v tvojom tábore utrmácaných, idúcich za tebou, kým si ty bol ustatý a zomd­lený, a nebál sa Boha.

Evanjelický

18 ako ťa na ces­te na­padol a zničil tvoj za­dný od­diel, všet­kých, čo zmorení kráčali za tebou, a ty si bol vy­čer­paný a unavený - nebál sa Boha.

Ekumenický

18 ako ťa na­padol, a kým si bol zo­slab­nutý a unavený, zničil všet­kých, čo šli za tebou vy­čer­paní, a nebál sa Boha.

Bible21

18 Aniž se bál Bo­ha, přepa­dl tě na cestě, když jsi byl ná­mahou vy­čerpán, a po­bil tvůj zadní voj, všech­ny, kdo pro sla­bost zůstáva­li po­za­du.