Roháček5. Mojžišova25,2

5. Mojžišova 25:2

Deuteronomium

A keby vin­ník za­slúžil bit­ku, vtedy roz­káže sud­ca ho položiť a dá ho biť pred sebou, podľa veľkos­ti jeho viny, is­tým počtom úderov.


Verš v kontexte

1 Keby po­vs­tal spor medzi niek­torými ľuďmi, prij­dú k súdu, a budú ich súdiť a vy­hlásia toho, kto je spraved­livý, za spraved­livého, a vin­ného vy­hlásia za vin­ného. 2 A keby vin­ník za­slúžil bit­ku, vtedy roz­káže sud­ca ho položiť a dá ho biť pred sebou, podľa veľkos­ti jeho viny, is­tým počtom úderov. 3 Štyrid­sať ráz ho dá uderiť; ne­pridá, aby snáď, keby ho dal biť nad to, pri­mnohými úder­mi, nebol po­tupený tvoj brat pred tvojimi očima.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

2 A keby vin­ník za­slúžil bit­ku, vtedy roz­káže sud­ca ho položiť a dá ho biť pred sebou, podľa veľkos­ti jeho viny, is­tým počtom úderov.

Evanjelický

2 ak si vin­ník za­slúži palicovanie, sud­ca nariadi položiť ho a biť v jeho prítom­nos­ti, ako za­sluhuje podľa svojej viny.

Ekumenický

2 Ak si vin­ník za­slúži bičovanie, dá ho sud­ca položiť na zem a pred sebou zbičovať podľa toho, koľko úderov za­sluhuje.

Bible21

2 Za­s­louží-li si viník bičování, soud­ce jej dá po­ložit a zbičovat pod svým do­hle­dem to­lika rana­mi, ko­lik si za­s­louží.