Evanjelický5. Mojžišova3,17

5. Mojžišova 3:17

Deuteronomium

k tomu Arábu s Jor­dánom ako hranicou, od Kin­neretu až k moru v Arábe - Soľnému moru - pod svah­mi Pis­gy na východe.


Verš v kontexte

16 Rúbenov­com a Gádov­com som dal z Gileádu až po po­tok Ar­nón - stred údolia tvorí hranicu - a až po po­tok Jab­bók, hranicu Am­món­cov; 17 k tomu Arábu s Jor­dánom ako hranicou, od Kin­neretu až k moru v Arábe - Soľnému moru - pod svah­mi Pis­gy na východe. 18 V tom čase som vám pri­kázal: Hos­podin, váš Boh, dal vám túto krajinu do vlast­níc­tva. Všet­ci, čo ste boja­schop­ní, prej­dite ozb­rojení na čele svojich bratov - Iz­rael­cov;

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 a rovinu Arabu a Jor­dán a jeho územie od Kinereta až po more Araby, po Slané more, pod Ašdót-piz­gou, tú ob­lasť na východ.

Evanjelický

17 k tomu Arábu s Jor­dánom ako hranicou, od Kin­neretu až k moru v Arábe - Soľnému moru - pod svah­mi Pis­gy na východe.

Ekumenický

17 s Arábou, a Jor­dánom ako hranicou od Kin­neretu až po more v Arábe — Soľné more — pod svah­mi Pis­gy smerom na východ.

Bible21

17 Je­jich západní hranici tvoří jordán­ské údo­lí Arava, a to od Ga­li­lej­ského je­ze­ra až po Mrt­vé moře v Aravě pod ú­bočím Pisgy na východě.