Evanjelický5. Mojžišova3,28

5. Mojžišova 3:28

Deuteronomium

Józu­ovi však daj príkaz, po­sil­ni ho a vzmuž, lebo on prej­de na čelo toh­to ľudu na druhú stranu a on mu dá do vlast­níc­tva tú krajinu, ktorú uvidíš!


Verš v kontexte

27 Vy­j­di na vr­chol Pis­gy a po­zri sa na západ i na sever, na juh i na východ, a roz­hliad­ni sa vlast­nými očami, lebo ne­prej­deš cez ten­to Jor­dán! 28 Józu­ovi však daj príkaz, po­sil­ni ho a vzmuž, lebo on prej­de na čelo toh­to ľudu na druhú stranu a on mu dá do vlast­níc­tva tú krajinu, ktorú uvidíš! 29 Zo­stali sme teda v údolí na­proti Bét-Peóru.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

28 Ale pri­káž Jozu­ovi, čo má robiť, a po­sil­ni ho a po­smeľ ho, lebo on poj­de pred tým­to ľudom a on im roz­delí do dedičs­tva zem, ktorú uvidíš.

Evanjelický

28 Józu­ovi však daj príkaz, po­sil­ni ho a vzmuž, lebo on prej­de na čelo toh­to ľudu na druhú stranu a on mu dá do vlast­níc­tva tú krajinu, ktorú uvidíš!

Ekumenický

28 Jozu­ovi daj príkaz, po­vzbuď ho a po­sil­ni, lebo on prej­de na čele toh­to ľudu a roz­delí mu do vlast­níc­tva krajinu, ktorú uvidíš.

Bible21

28 Po­věř však Jo­zuu, po­silni a po­vzbuď ho, ne­boť on tam v če­le to­ho­to lidu přejde. On jim dá za dě­dictví zem, kte­rou spatříš.“