Evanjelický5. Mojžišova3,1

5. Mojžišova 3:1

Deuteronomium

Keď sme sa ob­rátili a vy­stupovali smerom k Bášánu, vy­šiel proti nám do boja k Ed­rei bášán­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom.


Verš v kontexte

1 Keď sme sa ob­rátili a vy­stupovali smerom k Bášánu, vy­šiel proti nám do boja k Ed­rei bášán­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom. 2 Vtedy mi riekol Hos­podin: Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk, i všetok jeho ľud i jeho krajinu! Nalož s ním cel­kom tak, ako si naložil s amorej­ským kráľom Síchónom, ktorý býval v Chešbóne! 3 A Hos­podin, náš Boh, vy­dal nám do rúk i bášán­ského kráľa Óga aj všetok jeho ľud a bili sme ho tak, že sa ni­kto z nich nezach­ránil.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom ob­rátiac sa išli sme hore ces­tou do Bázana. Tu vyšiel proti nám Óg, kráľ Bázana, on i všetok jeho ľud, do boja do Ed­rei.

Evanjelický

1 Keď sme sa ob­rátili a vy­stupovali smerom k Bášánu, vy­šiel proti nám do boja k Ed­rei bášán­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom.

Ekumenický

1 Po­tom sme sa ob­rátili a vy­stupovali sme bášan­skou ces­tou. Bášan­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom vy­šiel proti nám do boja k Edrei.

Bible21

1 Po­tom jsme se ob­rá­ti­li a vy­da­li se vzhů­ru cestou k Bášanu. Bášan­ský král Og pro­ti nám s ce­lým svým li­dem vy­táhl do boje u Ed­rei.