Evanjelický5. Mojžišova3,12

5. Mojžišova 3:12

Deuteronomium

V tom čase sme za­brali túto krajinu; územie od Aróera, ktoré je pri po­toku Ar­nón, a polo­vicu po­horia Gileádu i jeho mes­tá dal som Rúbenov­com a Gádov­com.


Verš v kontexte

11 Lebo len bášán­ský kráľ Óg zo­stal zo zvyšku Refáov­cov. Jeho rak­va, bazal­tová rak­va, je v Rab­be Am­món­cov. Jej dĺžka je deväť lakťov, jej šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te. 12 V tom čase sme za­brali túto krajinu; územie od Aróera, ktoré je pri po­toku Ar­nón, a polo­vicu po­horia Gileádu i jeho mes­tá dal som Rúbenov­com a Gádov­com. 13 Zvyšnú časť Gileádu a celý Bášán - Ógovo kráľov­stvo - dal som polo­vici kmeňa Menašše, celú ob­lasť Ar­góbu. Celý Bášán sa volal krajinou Refáov­cov.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Toho času tedy zau­jali sme tú zem do dedičs­tva, a ob­lasť od Aro­era, ktoré leží pri po­toku Ar­none, a polo­vicu vr­chu Gileáda i jeho mes­tá som dal Rúbenov­com a Gádov­com.

Evanjelický

12 V tom čase sme za­brali túto krajinu; územie od Aróera, ktoré je pri po­toku Ar­nón, a polo­vicu po­horia Gileádu i jeho mes­tá dal som Rúbenov­com a Gádov­com.

Ekumenický

12 Vtedy sme ob­sadili túto krajinu od Aróeru, ktorý je pri po­toku Ar­nón. Polo­vicu Gileád­skeho po­horia s jeho mes­tami som dal Rúbenov­com a Gádov­com.

Bible21

12 Ze­mi, kte­rou jsme tenkrát ob­sa­di­li, jsem dal synům Ru­benovým a Gádovým – území od Aro­eru na po­to­ce Arnon a po­lovi­nu po­hoří Gi­leád s jeho měs­ty.