Evanjelický5. Mojžišova3,19

5. Mojžišova 3:19

Deuteronomium

len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok - veď viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú bývať vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,


Verš v kontexte

18 V tom čase som vám pri­kázal: Hos­podin, váš Boh, dal vám túto krajinu do vlast­níc­tva. Všet­ci, čo ste boja­schop­ní, prej­dite ozb­rojení na čele svojich bratov - Iz­rael­cov; 19 len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok - veď viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú bývať vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal, 20 po­kiaľ Hos­podin nedop­raje po­koja vašim bratom ako vám; po­tom aj oni za­berú krajinu, ktorú im Hos­podin, váš Boh, dáva za Jor­dánom. Po­tom sa vrátite každý ku svoj­mu vlast­níc­tvu, ktoré som vám dal.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 iba vaše ženy a vaše deti a váš dobytok - lebo viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,

Evanjelický

19 len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok - veď viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú bývať vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,

Ekumenický

19 Len vaše ženy a deti a vaše stáda, ktorých, ako viem, máte veľa, zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,

Bible21

19 Pou­ze vaše že­ny, vaše dě­ti a váš do­by­tek (vím, že má­te množství do­bytka) zůstanou ve měs­tech, která jsem vám při­dě­lil.