Evanjelický5. Mojžišova3,3

5. Mojžišova 3:3

Deuteronomium

A Hos­podin, náš Boh, vy­dal nám do rúk i bášán­ského kráľa Óga aj všetok jeho ľud a bili sme ho tak, že sa ni­kto z nich nezach­ránil.


Verš v kontexte

2 Vtedy mi riekol Hos­podin: Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk, i všetok jeho ľud i jeho krajinu! Nalož s ním cel­kom tak, ako si naložil s amorej­ským kráľom Síchónom, ktorý býval v Chešbóne! 3 A Hos­podin, náš Boh, vy­dal nám do rúk i bášán­ského kráľa Óga aj všetok jeho ľud a bili sme ho tak, že sa ni­kto z nich nezach­ránil. 4 V tom čase sme mu za­brali všet­ky mes­tá. Nebolo mes­ta, ktoré by sme mu ne­odňali: šesťdesiat miest, celú ob­lasť Ar­góbu, kráľov­stvo Óga v Bášáne.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A Hos­podin, náš Bôh, vydal do našej ruky aj Óga, kráľa Bázana, i všetok jeho ľud, a bili sme ho, až mu nezos­tal ni­kto nažive.

Evanjelický

3 A Hos­podin, náš Boh, vy­dal nám do rúk i bášán­ského kráľa Óga aj všetok jeho ľud a bili sme ho tak, že sa ni­kto z nich nezach­ránil.

Ekumenický

3 Hos­podin, náš Boh, nám dal do rúk aj bášan­ského kráľa Óga so všet­kým jeho ľudom. Po­zabíjali sme ich, takže ni­kto ne­mohol uj­sť.

Bible21

3 Hos­po­din, náš Bůh, teh­dy vy­dal do našich ru­kou i bášan­ského krále Oga se vším jeho li­dem. Bili jsme je, až z nich ne­zůstal je­diný živý.