Evanjelický5. Mojžišova3,25

5. Mojžišova 3:25

Deuteronomium

Kiež smiem prej­sť a uzrieť dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie s Libanonom.


Verš v kontexte

24 Hos­podine, Pane, začal si ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť i svoju pre­moc­nú ruku. Veď kde na nebi alebo na zemi je božs­tvo, čo by moh­lo konať také skut­ky a moc­né činy, ako sú tvoje? 25 Kiež smiem prej­sť a uzrieť dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie s Libanonom. 26 Ale Hos­podin sa roz­hneval na mňa pre vás; ne­vys­lyšal ma, ale mi riekol: Do­sť máš! Nehovor mi viac o tom!

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 Daj mi, prosím, aby som prešiel a videl tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorá je za Jor­dánom, to krás­ne po­horie i Libanon!

Evanjelický

25 Kiež smiem prej­sť a uzrieť dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie s Libanonom.

Ekumenický

25 Kiežby som smel prej­sť a uzrieť tú dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie a Libanon!

Bible21

25 Nech mne pro­sím přejít Jordán, ať spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!“